لایک ۰

رئیس جمهور غنی: دشمنان پیام مرگ و صنعت کاران کشور پیام زندگی، رفاه و همبستگی دارند

رئیس جمهور غنی: دشمنان پیام مرگ و صنعت کاران کشور پیام زندگی، رفاه و همبستگی دارند

تفاهم نامه همکاری میان وزارت شهرسازی و اتاق جدید صنایع و معادن افغانستان در حضور داشت محمد اشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان به امضا رسید.

در این مراسم که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کرده گفت که امروز واقعاً یک روز خاص است، دشمنان افغانستان پیام مرگ و صنعت کاران کشور پیام زندگی، رفاه و همبستگی دارند. وی افزود که صنعت کاران افغانستان ترسو نیستند، بلکه جهاد واقعی را تمثیل می کنند، بالای آینده این خاک باورمند بوده و طرح ها را یکی پی دیگر ارائه می کنند.

رئیس جمهور گفت که صنعت کار افغان موجب تقسیم نیست، بلکه موجب وحدت ملی افغانستان است. صنعت کار ما، رفاه کشور را می خواهد و باور دارد که این ثروت عظیمی را که خداوند لایزال به ما داده است، به همت خود افغان ها وسیله رفاه، ثبات و زندگی مردم ما می شود.

رئیس جمهور کشور از تعهد ملی صنعت کاران و تاجران کشور تشکری کرده، گفت: شما بالای راه حل فکر می کنید، نه ایجاد مشکلات و مثال زنده به آنهایی هستید که می خواهند از خاطر یک قِران، یک میلیارد را به هدر بدهند.

رئیس جمهور غنی بااشاره بر اینکه پیشوای مسلمانان حضرت پیامبر بزرگ اسلام تاجر بود، گفت که به همین سبب دین ما، دین ابتکار، تجارت و صنعت است.

مثلث نجیبه راه سعادت و رفاه افغانستان

وی گفت که من یک مثلث نجیبه را راه ثبات و رفاه افغانستان می دانم و یک رکن عمدۀ این مثلث صنعت کاران است، زیرا تا مملکت ما تولیدی نشود، پیشرفت و ترقی ناممکن است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که گوشه دیگر این مثلث دولت است و دولت باید سهمدار اخلاقی صنعت کاران باشد و پول دولت باید مصرفی نباشد و باید این پول نقش تولیدی داشته باشد و آنانیکه امروز فریاد می کشند، مفاد وارداتی شان در خطر است.

رئیس جمهور کشور سومین گوشه این مثلث را مردم و بخصوص زنان دانسته گفت که هر زن باید به تولیدات داخلی ترجیح بدهد و این کار باید به یک تعهد ملی مبدل شود.

محمد اشرف غنی با تاکید بر صادرات کشور و کاهش واردات گفت که دولت باید ممد و در خدمت صنعت کار و شریک دوامدار آن باشد. دولت باید شرایط تقاضا را به صنعت کار فراهم کند.

رئیس جمهور گفت که دو سال قبل میان صنعت کاران و دولت ارتباط موجود نبود، اما اکنون شما خود تان خاطرنشان کردید که از ده تقاضای تان، هفت آن عملی شده است. وی افزود: هیات مشترک دولت و صنعت کاران گماشته شود تا تمام خواست های تانرا مورد بررسی قرار دهد.

رئیس جمهور غنی خطاب به غاصبین زمین گفت که یا زمین های غصب شده را رها نمایند و یا منتظر اقدامات جدی دولت باشند.

وی گفت که در قوانین باید طوری تغییرات به میان آید که سرمایه گذاری بیشتر گردد. وی از صنعت کاران خواست یک کمیته را ایجاد کنند و در آن تمام قوانین را که خواهان تغییرات آن اند، مشخص نمایند.

رئیس جمهور تعهد نمود که سال آینده را سال حمایت از صنعت نامگذاری می کند و در تمام کشور تجلیل خواهد شد. وی افزود که کار استخراج معادن کوچک را به صنعت کاران افغان واگذار می کند و به وزیر شهر سازی هدایت داد که به منظور ایجاد یک نمایشگاه دایمی تولیدات داخلی اقدام نماید.

سال 1400 سال خودکفایی برق

رئیس جمهور کشور گفت که افغانستان تا چهار سال آینده از نگاه انرژی برق خودکفا می شود. وی از صنعت کاران خواست که در عرصه انرژی برق سرمایه گذاری کنند.

محمد اشرف غنی در اخیر سخنانش گفت که صنعت کاران ما یک رکن اساسی پایگاه تمام دیدگاه ها و پالیسی های اقتصادی ماست. وی افزود که تمام خواسته های معقول و مشروع صنعت کاران عملی می شود.


گفتنی است در این مراسم که در قصر سلام خانۀ ارگ انجام شد و در آن همسر رئیس جمهور، شماری از وزرای سکتور اقتصادی و مسئولین و نمایندگان صنعت کاران کشور حضور داشتند، سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و مسکن صحبت نمود و از تلاش های رئیس جمهور بخاطر خودکفایی افغانستان تشکری کرد.

وی گفت که در تاریخ ما برای نخستین مرتبه سکتور خصوصی و صنعت ساختمانی به اندازه زیادی پیشرفت کرده است و همچنان برای نخستین بار است که این سکتور، حمایت بیشتر دولت را با خود دارد.

شهرها مراکز کار و تولید

سید سعادت نادری با اشاره به دستآوردهای وزارت شهر سازی و مسکن گفت که تلاش شان این است که شهرهای کشور را به مراکز کار و تولید مبدل سازند و بخاطر تحقق آن برنامه ها و پلان ها دارند که تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور کار بالای آنها جریان دارد.

وی افزود: از اینکه بعد از سال ۱۳۹۷ کار اعمار تمام ساختمان های دولتی به دوش وزارت شهرسازی و مسکن خواهد بود، نه تنها باعث تقویت صنعت ساختمانی خواهد گردید، بلکه به هزاران تن زمینه اشتغال فراهم خواهد شد و به هدف مبدل کردن افغانستان به یک کشور صادراتی نیز نزدیک می شویم.

وزیر شهرسازی و مسکن به تمام صنعت کاران اطمینان داده گفت که لست تمام مواد ساختمانی که در داخل کشور تولید می شوند، از سوی آن وزارت ترتیب شده است و از این مواد در کارهای ساختمانی کشور استفاد خواهد شد و همچنان مطابق این تفاهم نامه خواهیم توانست، راه را برای همکاری همه جانبه دولت و صنعت کاران، هموار سازیم.

سپس شیرباز کمین زاده رئیس اتحادیه صنعت کاران صحبت کرده گفت: با وجود اینکه کشور ما به جنگ های شدید مواجه است و از اینکه رئیس جمهور کشور در این شرایط حساس به صنعت کاران توجه می کند، این نشاندهندۀ دانش عمیق و درک شان از اهمیت تولیدات داخلی می باشد و از همین سبب به نمایندگی از صنعت کاران از رئیس جمهور تشکری می کنم.

کمین زاده گفت که ما در بخش های مختلف صنعت کاران متعهد به کشور داریم و آنان آماده اند که اقتصاد وارداتی کشور را به اقتصاد تولیدی مبدل سازند. وی خطاب مردم گفت که از تولیدات داخلی حمایت و از آن استفاده کنند.

موصوف همچنان از رئیس جمهور تشکری کرد که از بوت های تولید شدۀ وطن استفاده می کند و به تمام ادارات دولتی دستور داده است تا به تولیدات داخلی ارجحیت قایل شوند.

رئیس اتحادیه صنعت کاران گفت: زمانیکه نخستین جلسه شورای عالی اقتصادی تدویر یافت، ما به نمایندگی از صنعت کاران، ده تقاضا را مطرح کردیم که تا اکنون هفت تقاضای ما عملی شده است و کار بالای بقیه نیز جریان دارد. وی پیشنهادات مشخص خویش را در رابطه به حل مشکلات صنعت کاران از ناحیۀ اصلاح قوانین، اعطای زمین برای ایجاد زیربنا ها و مشکلات در عرصه مالیات و برق مطرح کرد.

همچنان در این مراسم حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، حاجی تور ملنگ رئیس اتحادیه صنعت کاران ننگرهار، سید محمد ظاهر روشن زاده رئیس اتحادیه صنعت کاران بلخ، گل نواز شیوانی رئیس اتحادیه صنعت کاران کندهار و سخی احمد پیمان رئیس شرکت پیمان آیس کریم به نمایندگی از صنعت کاران کابل صحبت کردند و از حمایت های رئیس جمهور از تولیدات داخلی تشکری نمودند. آنان گفتند که با ایجاد اتاق جدید صنایع و معادن، شمار زیادی از مشکلات شان حل خواهد شد.

آنان همچنان گفتند که در شرایط بسیار دشوار سرمایه گذاری کرده اند که هیچگونه چانسی برای موفقیت نداشتند، اما اکنون که حمایت دولت را با خود دارند و در قوانین نیز سهولت های برای شان ایجاد شده است، تلاش های خویش را افزایش خواهند داد.

به همین ترتیب آنها مشکلات صنعت کاران را در ولایات مربوطه شان در عرصه های مختلف از جمله نبود کانالیزاسیون، حفظ محیط زیست و اطفائیه، اندک بودن خدمات دولتی، کمبود برق، غصب زمین و امنیت با رئیس جمهور شریک ساختند و خواستار اقدامات جدی حکومت در زمینه حل این مشکلات گردیدند.

صنعت کاران مذکور گفتند که از برنامه های اقتصادی و انکشافی حکومت حمایت می کنند و از رئیس جمهور خواستند که سال ۱۳۹۷ به عنوان سال حمایت از تولیدات داخلی بزرگداشت شود.

در این مراسم اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور، حکم رئیس جمهور غنی را در رابطه به ایجاد اتاق صنایع و معادن قرائت کرد که مطابق آن بخش صنایع از اتاق تجارت و صنایع جدا و منحیث یک شخصیت مستقل حقوقی تحت عنوان" اتاق صنایع و معادن" فعالیت خویش را آغاز می کند.

جمعه ۱۳ اسد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۰
کد مطلب: 147633
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *