لایک ۰

وعده رئیس جمهور برای خاتمه دادن به غصب زمین

وعده رئیس جمهور برای خاتمه دادن به غصب زمین

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در جلسه "شورای عالی اراضی" می گوید که ادارات دولتی باید جایداد های خود را تفکیک کنند و ما باید در سال آینده به چالش غصب زمین خاتمه دهیم و همچنان بین زمین های دولتی و صنعتی تفکیک به وجود آوریم.

به گزارش خبرگزاری آوا،جلسۀ شورای عالی اراضی و آب به ‌ریاست محمد اشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان، پروژۀ معلوماتی قیمت ملکیت های افغانستان، طرح ایجاد بانک معلوماتی زمین های دولتی، پلان پنج سالۀ آب و تفاهمنامه های همکاری علمی و تخنیکی پوهنتون پولی تخنیک و شرکت المدینه با ادارۀ مستقل اراضی افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار داد.

این جلسه شام روز گذشته با حضور وزرای عدلیه و شهرسازی و مسکن، رئیس عمومی ادارۀ احصائیه مرکزی و سرپرست شاروالی کابل برگزار شد.

رئیس جمهور در این خصوص گفت که ما ضرورت به تعین حداقل قیمت ملکیت های افغانستان داریم و باید ادارات ما بر سر مسایل تخنیکی اجماع داشته باشند.

وی افزود که ادارۀ مستقل ارگان های محل در این بخش کار می کند و نهادهای دیگر هم معلومات خود را با ادارۀ احصایۀ مرکزی شریک سازند.

رئیس جمهور غنی گفت که این برنامه، ابتدا در شهرها و بعداً در روستاها تطبیق شود و یک گروپ مشترک متشکل از ادارۀ مستقل اراضی، وزارت شهرسازی، شاروالی و اداره مستقل ارگان های محل در قسمت قیمت گذاری کار نمایند.

سپس، طرح ایجاد بانک معلوماتی زمین های دولتی از سوی انجنیر سعدالدین یکی از مسئولین اداره اراضی به جلسه ارائه گردید.

وی در رابطه به ضرورت بانک معلوماتی ملکیت های دولتی که هدف آن ارائه خدمات بهتر زمین‌داری به صورت شفاف و موثر، ایجاد بستر مناسب تطبیق پروژه های زیربنایی بزرگ ملی، بهره برداری درست از ملکیت های دولتی و عامه تحت استفادۀ دولت به منظور تشویق سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی، بلند بردن عواید ملی، ایجاد زمینۀ کار و تطبیق موثر پالیسی ملی زمین، معلومات داد.

بعد از بحث های همه جانبه اشتراک کنندگان، رئیس جمهور طرح مذکور را مورد تائید قرار داده گفت که تقاضای ایجاد بانک معلوماتی زمین های دولتی از سوی وی صورت گرفته بود، زیرا حکومت نباید در خلاء معلوماتی در این خصوص قرار داشته باشد.

وی افزود که ما برای نسل های آینده در رابطه به املاک دولتی، مسئولیت داریم و برای علفچرها نیز باید طرح واضح داشته باشیم.

متعاقباً، پیش نویس پلان پنج سالۀ آب از سوی انجنیر علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب به جلسه ارائه گردید.

وی در رابطه به هدف پلان متذکره، تحلیل وضعیت موجود منابع آبی، محورهای استراتیژیک، منابع مالی و نیازمندی ها و ترتیبات اجرایی پلان پنج سالۀ آب، به جلسه معلومات مفصل ارائه کرد.

پس از بحث های همه جانبه اشتراک کنندگان، رئیس جمهور کشور گفت که سطح معلومات در محل با پالیسی های وزارت انرژی و آب هماهنگ باشد. وی افزود که ما باید در بحث مدیریت آب، تلاش های خود را بخرج دهیم و در خصوص چگونگی مصرف آب باید به یک اجماع برسیم.

رئیس جمهور گفت که مدیریت آب، ضرورت به سیستم ذخیرۀ آن در کشور دارد و باید وضعیت اقتصادی ما بر اساس وضعیت دریایی ما تنظیم شود تا مدیریت دریاها به مدیریت حوزه های اقتصادی مبدل شود.

رئیس جمهور کشور به مسئولین وزارت انرژی و آب هدایت داد تا روی طرح ظرفیت‌سازی و موانع آن کار شود. وی تاکید کرد که باید ظرفیت خصوصی در بخش انرژی و آب، بلند برود.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که ضرورت به اجماع تخنیکی در ادارات است و سیستم ها به گونۀ تنظیم شوند که قابل پیش‌بینی باشند.

در اخیر جلسه، تفاهمنامه های همکاری علمی و تخنیکی پوهنتون پولی تخنیک و شرکت المدینه با ادارۀ مستقل اراضی افغانستان که قرار است در آینده نزدیک از سوی مسئولین نهادهای متذکره به امضا برسد، مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه، پس از بحث های همه‌جانبه، امضای تفاهمنامه همکاری علمی و تخنیکی پوهنتون پولی تخنیک با اداره مستقل اراضی افغانستان را مورد تایید قرار داد.

همچنان جلسه، مرحلۀ اول امضای تفاهمنامه شرکت المدینه در مورد قباله ها با ادارۀ مستقل اراضی افغانستان را مورد تایید قرار داد و خاطرنشان گردید که مراحل بعدی آن به تایید شورای عالی اقتصاد برسد.

سه شنبه ۱۶ عقرب ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۴
کد مطلب: 152711
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *