لایک ۴
۳۴نظر

اعلاميه کمیسیون مستقل اصلاحات در مورد كارمنديابي

اعلاميه کمیسیون مستقل اصلاحات در مورد كارمنديابي
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی با انتشار يك اعلاميه مطبوعاتي از  واجدین شرایط اعم از مرد و زن که تابعیت افغانی داشته باشند دعوت كرد تا براي بدست آوردن  5بست رتبه اول ودوم ریاست وآمریت ها اداره کنترول و تفتیش درفضاي سالم رقابت كنند.
اصل اعلاميه مطبوعاتي مذكور كه يك نسخه از آن به آدرس خبرگزاري صداي افغان ارسال شده به شرح ذيل مي باشد:

اعلان کارمندیابی مربوط اداره کنترول وتفتیش

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظر دارد تا (5بست رتبه اول ودوم ریاست وآمریت ها اداره کنترول و تفتیش) را به رقابت بگذارد. بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از مرد و زن که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را در پست های فوق الذکرنمایند.

پست:رئیس تفتیش تصدیها و موسسات
بست:رتبه اول
بخش:ریاست تفتیش تصدیها وموسسات
اهداف:
طرح پلان و تنظیم اجرای بررسی ازتحقق پلان مالی و اقتصادی درتصدیها و موسسات بانکها و شرکتهای دولتی درمرکز وولایت وارسال قضایای جرمی تثبیت شده و تعقیب آن به مراجه عدلی.

شرح وظایف:
• تنظیم روابط ریاست با مقام اداره عمومی کنترول و تفتیش ایجاد هماهنگی با ریاست های اداره و جلب هرچه بیشتر همکاری مفتشین و کارمندان مربوط جهت اجرای موثر کنترول و تفتیش.
• طرح و تنظیم وظایف داخلی ریاست،رهنمایی وکنترول ازتطبیق ارجراأت کارمندان.
• تامین روابط کاری درزمینه توظیف گروپ های تفتیش ترتیب پروگرام های بررسی و ابلاغ ان بعد ازمنظوری مقام اداره به انها.
• تامین تحقق دساتیرهدایات مصوبات فیصله هاوپلان های سالانه وربعوارکه ازطریق ریاست های تحریرات و ریاست توحید و انسجام مواصلت میورزد.
• تشخیص موضوعات قابل کنترول و تفتیش به همکاری مفتشین درتصدیها و موسسات و سایر مراجع درمرکزو و لایات .
• تعین اهداف بررسی به ملاحظه اسناد مربوط و اجرای کنترول و مطالعات قبلی و ابلاغ ان به مفتشین.
• طرح و ترتیب پلانهای سالانه وربعواردرعرصه کنترول وتفتیش وارسال ان به ریاست توحید و انسجام.
• سازماندهی هرچه بیشترکنترول به اساس هدایت مقام اداره کنترول و تفتیش.
• تدقیق و مطالعه مصوبات و تصامیم مقام بالایی و دساتیرهدایت مقام اداره کنترول و تفتیش درعرصه کنترول و تفتیش.
گزارش به: مقام محترم اداره کنترول وتفتیش.


تحصیل و تجارب برای این مقام:

• ماستر حقوق یا حداقل لیسانس حقوق واقتصاد.
• نداشتن سوابق جرمی.
• تعقیب موافقانه کورس های مسلکی تفتیش.
• داشتن پانزده سال سابقه کاری درامورتفتیش.
• حایزبودن قوه ابتکاری دربهبود اجراأت یومیه.
• اگاه بودن ازسیاست های مالی و اقتصادی دولت.

اجرای وظایف:
• تهیه و ارائه معلومات مورد نیازبه مقام اداره کنترول و تفتیش به ملاحظه گزارشات اسناد و دفاترثبت مربوطه.
• اشتراک درجلسات هیات رهبری وبورد مشورتی اداره کنترول و تفتیش.
• اخذ گزارشات گروپ های تفتیش وارسال آن به ریاست توحید و انسجام.
• مطلع ساختن عاجل مقام اداره کنترول و تفتیش درمورد تخلفات قانونی که ازطریق مفتشین درمراجع تحت بررسی تثبیت میگردد.
• متوقف ساختن اجراأت غیرقانونی مراجع بعدازابراز اخذ هدایت مقام اداره.
• احاله موضوعات جرمی و تخلفات قانونی مراجع بعد ازابراز نظر ریاست توحید انسجام بمراجع عدلی.
• ارائه پیشنهادات مشخص جهت تکامل و بهبود فعالیت کنترول و تفتیش به مقام اداره و بورد مشورتی.
• تماس مستقیم با مفتشین مربوط جهت تقویت ارتقاء کیفیت کنترول و تفتیش درمراجع تحت بررسی.
• رهنمایی ترتیب فایل های جداگانه بررسی کنترول ازتطبیق مصوبات احکام و فرامین.
• رعایت سلسله مراتب.
• تقسیم و ظایف دربین کارمندان.

امتیازات وظایف دربین کارمندان:

معاش ماهوار (معاش اضافی مؤقت)
رخصتی های سالانه ضروری , مريضی مطابق قانون مامورين اجراء ميشود.
وسيله ترانسپورتی در جريان کار از طرف اداره تأمين ميشود.

وظیفـــــــــه :آمرگروپ تفتیش.
بســـــــــــت :رتبه دوم
بخش : مفتیش ریاست تفتیش تصدیها و موسسات.

اهــــــــــداف:
اجرای تفتیش از فعالیت های مالی وحسابی تصدیهاوموســـسات و بررسی از تحقق پلان مالی واقتصادی در تصدی ها وموسسات وشرکت های دولت
وظایف مسولیت های عمده:

آمرگروپ تفتیش میبا شد.
گزارش: به رئیس تفتیش تصدیها وموسسات.

تحصیل وتجاروب ضروری برای این پست:

داشتن تحصیلات لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد , حقوق و یامالی و حسابی.
سپری نمودن کورسهای اموزش تفتیش ومحاسبه .
داشتن (8 هشت) سال سابقه کار در امور تفتیش ویابخش های مالی وحسابی .

اجرای وظایف:

دوره عضو تفیش را موفقانه سپری نموده باشد.
رهنمائی گروپ تفتیش مطابق دساتیر مقرره ,رهنمود,تعلیما ت نامه و قانون اداره کنترول وتفتیش.
اجرای تفتیش, ترتیب و ارایه نتایج بازرسی.
توانمندی نظم و دسپلین گروپ تفتیش را داشته باشد.
انتخاب اقلام نقدی،جنسی وتشخیص موضوعات قابل کنترول و تفتیش درمرجع تحت بررسی.
تعیین اهداف بررسی ملاحظه اسناد مربوطه اجرای کنترول وتفتیش به وجه احسن.
تحریرگزارشات ختم کاروپانزده روز ه.
مطالع ساختن ریاست تفتیش تصدیها و موسسات ازموضوعات عاجل درحین اجرای بررسی.
مراقبت ازحاضری ازاعضای گروپ تفتیش.
رعایت سلسله مراتب و تطبیق به موقع وظایف که طرف اداره به آن محول میشود.

امتيازات :

معاش ماهوار (معاش اضافی مؤقت)
رخصتی های سالانه ضروری , مريضی مطابق قانون مامورين اجراء ميشود.
وسيله ترانسپورتی در جريان کار از طرف اداره تأمين ميشود.

پست: آمرگروپ تفتیش ریاست تفتیش داخلی
بست: رتبه دوم

اهداف:
• تشخیص و تثبیت نواقص، نارسائی ها و سایر پدیده ها ی منفی ،جلوگیری ازاجراأت غیرقانونی درعرصه فعالیتهای مالی و حسابی ،تامین منافع دولت و اعاده نظم و قانونیت درمراجع تحت بازرسی.


وظایف ومسولیت های عمده:
• بازرسی اجراآت ادارات تفتیش داخلی و بازرسیهای امورمالی و حسابی برطبق پلان .
• حفظ ورعایت اصل بیطرفی حین اجرای تفتیش و تامین منافع دولت.
• توجه و دقت لازم دراجرای تفتیش ،ارائه گزارشات مستند و دقیق با تنیجه گیری های مشخص و جلوگیری ازنظریات آفاقی و حدس و گمان.

گزراش به: رئیس تفتیش داخلی.

تحصیل و تجارب ضروری برای این بست:
• داشتن تحصیلات عالی لیسانس و بالاتر ازآن .
• داشتن سابقه خوب و تجربه کاری و حداقل 5 سال سابق کاری دربخش تفتیش و یا بخش مالی و حسابی.
• صداقت،راستی،پاک نفسی،علاقمندی و پابندی به وظیفه.

اجرأوظایف:
• اجرای تمام وظایف قانونی ایکه ازجانب رئیس تفتیش داخلی و مقام اداره کنترول و تفتیش برایشان سپرده میشود.
• اشتراک دربازرسی ادارات تفتیش داخلی برطبق پلان منظور شده و همکاری با سایر بخش های سکتوری اداره درامورتفتیش و بازرسی ،بنابرلزوم دید.
• توانمندی رهبری گروپ تفتیش ،تنظیم بهتر امورتفتیش ،تشخیص موارد قابل بازرسی ،ترتیب پلان و گزارش و نتایج تفتیش .
• رهبری و تقسیم وظایف بین اعضای گروپ .
• وارسی نظم و دسپلین اعضای گروپ درپروسه تفتیش و بازرسی.
• تامین نظم و دسپلین درداخل گروپ و حفظ حیثیت و ابروی اداره کنترول وتفتیش.
• داشتن روش نیکو با مراجع تحت بازرسی و اعضای گروپ و رهنمائی مفتشین جدیدالتقرر.
• ارزیابی اجراآت تفتیش داخلی درپرتوقانون کنترول و تفتیش ،تعلیماتنامه استندرد،مقرره ادارات تفتیش داخلی قونین،مقررات ،اصول نامه ها و طرزالعمل های حسابی.
• تثبیت و تشخیص نواقص ،کاستی ها دراجراآت ادارات تفتیش داخلی وارائه نظریات سالم درجهت رفع نواقص و بهبود اجراآت ادارات مذکور.
• مطلع ساختن عاجل ریاست تفتیش داخلی ومقام اداره کنترول و تفتیش درمورد تخلفات قانونی که درتکمیل پروسه بازرسی وارائه گزارش طی میعاد معینه.

امتیازات:

معاش ماهوار (معاش اضافی مؤقت)
رخصتی های سالانه ضروری , مريضی مطابق قانون مامورين اجراء ميشود.
وسيله ترانسپورتی در جريان کار از طرف اداره تأمين ميشود.پست: مفتش ریاست امورساختمانی
بست: رتبه دوم
ديپارتمنت : رياست تفتيش امورساختمانی

وظایف ومسولیت ها عمده:

• کنترول از موجود يت نقشه هادر پروژه های ساختمانی با درنظرداشت نوع قراردادها.
• کنترول از تثبيت احجام کار (مصارف موادساختمانی در مطابقت با برآوردها).
• حصول اطمينان ازکيفيت وکميت کار.
تحصيل وتجارب ضروری برای اين بست:
• گزارش: به رئيس تفتيش امورساختمانی .

• داشتن ديپلوم ساختمانی (برق وآبرسانی).
• داشتن تجربه کارحداقل (5) سال.
• نداشتن سوابق جرمی.

اجرای وظايف:
• مفتش اين پُست در بازرسی های امور ساختمانی به حيث آمرگروپ توظيف می گردد.
• اجرای کار باکيفيت وارايه گزارش مستند.
• کنترول از موجوديت نقشه ها در پروژه های ساختمانی و ترميماتی.
• کنترول از مطابقت احجام حقيقی کارهای انجام شده با احجام تثبيت شده در برآورد نهايی. اين نوع بررسی در صورت لزوم از طريق تعميل اندازه گيری های امتحانی انجام داده ميشود.
• کنترول از مراعات نمودن تاديات پولی (پرداخت ماليه، صکوک، تامينات وغيره).
• توانمندی نظم ودسپلین گروپ تفتیش را داشته باشد.
• انتخاب اقلام نقدی , جنسی وتشخیص موضوعات قابل کنترول وتفتیش در مر جع تحت بررسی.
• تعین اهداف بررسی ملاحظه اسناد مربوطه اجرای کنترول وتفتیش به وجه احسن.
• تحریر گزارشا ت ختم کار وپانزده روزه .
• مطالع ساختن ریاست تفتیش تصدیها وموسسات از موضوعات عاجل در حین اجرای بررسی.
• مراقبت ازحاضری ازاعضای گروپ تفتیش.
• رعایت سلسله مراتب و تطبیق به موقع وظایف که طرف اداره به آن محول
• رعايت سلسله مراتب ودسپلين پذيری.
• تحليل وارزيابی برآوردهای ساختمانی وتحليل گزارش های ساختمانی.

پست: آمرارتباط خارجه
بست:رتبه دوم
دیپارتمنت: معاونیت مالی واداری اداره کنترول و تفتیش
اهداف:
تامین و توسعه روابط با موسسات بین الملی تفتیش مانند انتوسای،اسوسای،ایکوسایو سایر ادارات تفتیش
وظایف مسولیت های عمده:
• توسعه روابط با موسسات بین المللی تفتیش
• تامین روابط با موسسات تفتیش کشورهای همجوار وسایر کشورها
• تنظیم امور مربوط به بورس های کارمندان به خارج کشور
گزارش: به رئیس و معاونین اداره.

شرایط استخدام:

داشتن تحصیلات عالی حداقل لیسانس و بالاتر ازآن
داشتن سابقه خوب و تجربه کاری حداقل ده سال سابقه و آموزش لسان انگلیسی درحد مسوسط
نداشتن سوابق جرمی و توانمندی تو سعه و تامین روابط با موسسات بین المللی تفتیش و ادارات تفتیش سایر کشورها را داشته باشد.
اجرا وظایف:
• تنظیم و توسعه روابط با موسسات بین المللی تفتیش (انتوسای،اسوسای،ایکوسای) تامین روابط با ادارات تفتیش سایر کشورها بخصوص ایران ، پاکستان و غیره.
• جمع آوری معلومات مورد نیاز درمورد نحوه فعالیت موسسات بین المللی تفتیش و ادارت تفتیش سایر کشورها
• تامین روابط کاری با تیم مشاورین دیلایت در اداره و سایر متخصصین خارجی
• براساس هدایت مقام اداره تنظیم اجراأت مربوط به مسافرت کارمندان اداره که به صورت رسمی یا شخصی عازم خارج میباشند بخصوص اجرای پاسپورت شان
• تنظیم اجراأت مربوط به اشتراک کارمندان درپروگرام های آموزشی درخارج کشور
• اخذ راپورهای مربوط علمی و آموزشی ازاشتراک کننده ها درپروگرام های آموزشی درخارج
• رعایت سلسله مراتب ،تقسیم کار،نظم و دسپلین و حفظ اسرار شعبه و اداره
• ترتیب گزارش اجراأت مربوط بنابرضرورت.


امتيازات :
 معاش ماهوار (معاش اضافی مؤقت)
 رخصتی های سالانه ضروری , مريضی مطابق قانون مامورين اجراء ميشود.
 وسيله ترانسپورتی در جريان کار از طرف اداره تأمين ميشود.اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی 9/8/1387می توانند فورمه های مخصوص در خواستی را ازساعت 9 قبل از ظهر الی4 بعد از ظهراز مؤظفین سکرتریت بورد تعیینات خدمات ملکی واقع محوطه صدارت سابقه اخذ وبعداز خانه پوری دو باره به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون (799534946) تماس گیرند، معلومات لازم داده خواهد شد. همچنان می توانند که لایحه وظایف و فورم کاریابی را بطور آنلاین روی صفحه اینترنیتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به آدرس ذیل دریافت نمایند:http://www.iarcsc.gov.af/ در صورت ضرورت میتوانند برای حل مشکلاتشان و برای کسب معلومات مزید به آدرس ایمیل ذیل با ما تماس حاصل نمایند:info@iarcsc.gov.af)) ناگفته نماند تاریخ مصاحبه بعدازبررسی مقدماتی توسط نامه رسمی به شخص کاندید خبر داده میشود لذا آدرس مشخص خویش راتوام بانمرات تیلفون در فورمه درخواستی طور دقیق باید بنویسند. بعداز سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.
توجه: خدمات ملکی متعلق به تمام مردم افغانستان است. همه اقشار ، مخصوصاً زنان و مردان میتوانند در این پروسه رقابتی اشتراک فعال نمایند. هنگام مراجعه یک قطعه فوتو وکاپی اسناد تحصیلی خویش را همراه داشته باشند. بـــــورد تعـــیــینـــــــات خدمات ملکی
اعـــــــلان کــــارمنـــــــــدیــــابـــــی مربــــــــوط وزارت امـــــــور زنــــــــان

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه اول پست ریاست مالی و اداری وزارت امور زنان) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم درپروسه رقابت آزاد قراردهد .بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را در پست فوق الذکر کاندید نمایند .

پــــــست : ریاست مالی واداری
بســـــت : ( رتبه اول )
موقعیت : وزارت امور زنان

شرح وظایف :
• رهبری ومدیریت تیم کاری دربخش استخدام کادر های وزارت د رهمکاری باتیم تطبیق اصلاحات وبخش های مربوطه وزارت .
• طرح وایجاد میکا نیزم , ارزیابی قبل ازمصاحبه , مصاحبه وارتقا ظرفیت کارمندان وزارت .
• طرح وایجاد سیستم , حفظ اسناد امورذاتی کارمندان وزارت .
• طرح وبکارگیری سیستم موثر ومفید اداره کارمندان وزارت .
• تطبیق وبکارگیری سیستم میکانیزم متوازن استخدام درهمکاری بابخش های مربوط وزارت .
• ارزیابی نیاز مندی های مهارتی اعضای تیم تحت رهبری اش , ویافتن راه های حل رفع نیازمندی های مهارتی انان .
• پیش بینی , طرح , وترتیب تشکیل وزارت براساس نیازمندی.
• مسئول فراهم نمودن تنظیمات منابع بشری ، خدمات اداری ، مالی و حسابی برای تمام ریاست های مرکزی وزارت و 34 ریاست امورزنان ولایات .
• ترتیب طرح بودجه وزارت امور زنان تحت نظر معین اداری .
• فراهم نمودن خدمات بطور موثر در اسرع وقت.
• تنظیم کار ها و دفاتر اداری ریاست های مرکز و ولایات .
• تشویق و ترتیب و ایجاد روحیه همکاری بین مامورین و کارکنان .
• مکلفیت از تعهدات و قرارداد ها بروفق قوانین ومقررات و تعلیمات نامه های مربوط.
• کنترول و مراقبت متداوم سیستم محاسبوی و بودجوی .
• تدقـیق و اقدام در مورد تدارک وجوه بودجوی قراردادها مواد و لوازم و دیگر قرارداد های که تضمین پرداخت وجوه آن از بودجه دولت باشد .
• وارسی از ارسال تخصیصات به واحد های دومی و ولایات و اخذ راپور مصارف و توحید نمودن مصارفات و ارسال آن بریاست محاسبات.
• تطبیق دساتیر رهنمود ها فرامین مقامات بالایی در مجرای قوانین و مقررات نافذ دولت از طریق شعبات.
• عرصه خدمات عمومي اداره ازقبيل لوجستكي – ترانسپورتي ومراقبتي وسایر ضروریات.
• تسهيلات بخشيدن امورتداركاتي اداره به اساس پلان واوّلويت ها .
• بررسي از قيد وجمع اموال واجناس جمع معتمدين جنسي وسایر مسایل دیپوها وذخایر .
• ترتيب پلان هاي ساختماني اكمال وتجهيزات اداره به اساس هدايت مقام وزارت .

شرایط استخدا م :
• افغان باشد .
• دارای سند تحصیلی لیسانس باشد , ترجیحأ در یکی از رشته های اقتصاد ، اداره و مدیریت .
• آشنایی با روش های نوین مدیریت بخصوص دربخش منابع بشری , مالی، وعرضه خدمات .
• حد اقل پنج سال سابقه کاری دولتی در کار های اداری باشد .
• دارای سابقه شفاف در مسایل منابع بشری , مالی و حسابی به تایید اداره که قبلا کار نموده است.
• آشنایی به زبان انگلیسی وکمپیوترداشته باشد .
• ازشهرت نیک برخوردارباشد .

امتیازات :
معاش ( مطابق معاش موقت اضافی ) وسوپر اسکل .
وسیله ترانسپورتی درجریان وظیفه ازجانب اداره مهیا میشود .
رخصتی های سالانه مطابق قانون مامورین .


اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی 9/8/1387می توانند فورمه های مخصوص در خواستی را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهر از مؤظفین سکرتریت بورد تعیینات خدمات ملکی واقع محوطه صدارت سابقه اخذ وبعداز خانه پوری دو باره به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون (0799534946) تماس گیرند، معلومات لازم داده خواهد شد. همچنان می توانند که لایحه وظایف و فورم کاریابی را بطور آنلاین روی صفحه اینترنیتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به آدرس ذیل دریافت نمایند:http://www.iarcsc.gov.af/ در صورت ضرورت میتوانند برای حل مشکلاتشان و برای کسب معلومات مزید به آدرس ایمیل ذیل با ما تماس حاصل نمایند:info@iarcsc.gov.af)) ناگفته نماند تاریخ مصاحبه بعدازبررسی مقدماتی توسط نامه رسمی به شخص کاندید خبر داده میشود لذا آدرس مشخص خویش راتوام بانمرات تیلفون در فورمه درخواستی طور دقیق باید بنویسند. بعداز سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.
توجه: خدمات ملکی متعلق به تمام مردم افغانستان است. همه اقشار ، مخصوصاً زنان و مردان میتوانند در این پروسه رقابتی اشتراک فعال نمایند. هنگام مراجعه یک قطعه فوتو وکاپی اسناد تحصیلی خویش را همراه داشته باشند.

سه شنبه ۲۳ میزان ۱۳۸۷ ساعت ۱۸:۱۲
کد مطلب: 1894
مرجع : خبرگزاري صداي افغان(آوا) كابل
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


نظر مخاطبان
بi ریاست محترم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری !
جهت پیشبرد عادلانه تعینات کادر های مسلکی موفقیت های بزرگی را برای شما آرزومندم و امید وارم تا ادارات دولت در این زمینه با شما همکاری نمایkد و از مداخله در امورات شما خود داری کنkد تا بتوانید بر اساس معیار علمی تعین شده وظیفه خطیر جابه حائی کادر های مسلکی و شایسته را انجام دهید.
Afghanistan
من پنج مرتبه میشود که از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی فورم اخذ نمودم تاهنوز برای ما از بورد تعینات خدمات ملکی زنگ زده نشده است نمیدانم دلیل آن چه است مطابق باشرایط که درلایحه وظایف آن بست ذکربوده خانه پری گردیده واجد شرایط آن بوده ام ولی شارت لیست نشده ام اگرپروسه شفاف باشد باشد چرا شارت لیست نمی شویم اگر هدف کمیسیون اصلاحات است آنچه که در روی ورق درج میکنند باید عمل هم کنند تا چه وقت مردم افغانستان بااعلان های دورغین شما مردم فریب بخورند به این ساس نظربنده این است که شفافیت وجود نداشته باشدامتحان اعلان بست نمایشی باشد ضرورت به اداره خدمات نیست ازمقامات اداره محترم خواهشمندم که اصلاحاتی را که درگفتار تات درمطبوعات میگوید مطابق یه َآن عمل کنید درغیر آن جوانان افغانستان علیه کمیسیون تظاهرات خواهد از دولت میخواهندکه کمیسیون اصلاحات اداری حذف شود
در ابتدا به واقعیتهای فعلی کشور عزیزمان بنگرید با اجرااتی که ادارات موسسات تصدیها و در کنار آنها اداره دیگر بنام کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دارند هدف احترام به شایسته گی و توانمندی فرد نیست بلکه فقط فقط روابط است که از جانب یکی از مسولین خاین که به توانایی شخص توجه ندارد توصیه می شود و حقوق دیگران را از بین می برند . هر آنچه نظر دهیم همان است که هست . ولی با آنهم با شنیدن و دیدن تبلیغات دروغین از جانب ادارات و سایر ارگانهایی که در این رابطه دخیل هستند و به فساد آعشته اند خاموش نشسته نمی توانم . به امید روزی که شایسته سالاری ملاک در تمامی عرصه ها باشد
najib
از بارگاه متعال کامیابی هر چه بیشتر شمارا خواهنم
محمد آصف
تمام ادارات دولتی زمانیکه یک بست خالی دارند ویا تشکیل جدید در آن اداره میآید باید به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری راپور بدهند و کارمند جدید از طریق این کمیسیون برای اداره مربوطه معرفی گردد.
محمد اصف محمدی فارغ تحصیل از پوهنتون پروان سال 1389 از بخش زبان و ادبیات فرانسوی فعلا بدون وظیفه میباشم
محمدنظيف ساحل
زه په ١٣٨٩ هـ ش کال کې دخوست شيخ زايد پوهنتون دپښتوادبياتوله څانکې څخه فارغ شوي يم دتاسوله محترم مقام څخه هيله کوم چې په يوخالي پست کې راته ځاى وګوري مننه
محمد داود پوپـــــــــــــــل
در قدم نخست سلام و احترامات خویشرا به مقامات مربوطه این کمیسیون و عموم کارکنان محترم شان تقدیم نموده خواهشمندم تا دریکی از بست های کمبود که دررقابت ازاد قرار داشته باشد خود را کاندید نمایم و تجربه کاری ام مدت 26 سال در امور مالی و اداری و منجمنت مبباشد امید در زمینه مرا رهنمونی فرموده ممنون سازید به امید پاسخ شما . پوپــــــــــــل
قیام اید ین قیام
من دو بار در سال 1389در پست های ولسوالیهای دوشی و حصه اول کا پیسا که در معرض رقابت گذ اشته شده بود . اشتراک و فارم ها را خانه پوری نمودم و سایر اسناد مورد ضرورت را آماده به دفتر مربوط تسلیم نمودم . زمانیکه پست ولسوالی دوشی در رقابت گذاشته شد .کسی بمن اطلاع نداد.اما زمانیکه من از پروسه رقابت از طریق رسانه های جمعی آ گاهی یافتم به اداره مربوط مراجع نمودم . چرا مرا خبر نکرد ید برایم گفتند غلط فهمی شده معذرت خواهی نمود ند وبرایم گفتند پست های د یگر ولسوالی ها در رقابت گذاشته میشود .شما میتواند خود را دو باره کا ندید نماید. من این کار را کردم اما بیش از یک سا ل سپر ی میگر دد کسی به من تا هنوز تیلفون نکر ده . اما علت وانگیز ه اش را نمی دانم که چرا ؟ اما برداشت من از پروسه کاری شما اینست که اعلان شما یک چیز وعمل کرد چیز د یگر.به امیدی که در آیند ه همه چیز صا قانه باشد با احترام
اسدالله
زه په ۱۳۸۸ ه ش کال کی د ننګرهار پوهنتون څخه په اعلی درجه فارغ شوی یم هیله ده چی یومناسب پوست راته انتخاب کړی د کمیسو ن مستقل څخه
گل آغاسادات
Singapore
این یک کاربسیارعالی است که شمادراین موردانجام میدهد
انجنیر فضل الرحمن
به نظر من نام است که کمیسون اصلاحات اداری کمیسون پول گیری و رشوه ستانی بس است دیگر مردم بیچاره و در به در ما را بازی ندهید که یکروز این روز بالای شما هم میاید .
شفیق الله نبی زاده
Afghanistan
به جناب محترم جلالتمآب محترم داکتراحمد مشاهید:
با تاسف آنچه که درمطبعو عات تصویری، سمعی ونوشتاری شنیده بودیم که به چشم سر عملاً مشاهده نمودم بنده بروز چهارشنبه درکمسیون اصلاحات اداری امتحان داده ام متاسفانه که بانبودن شفافیت کمسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی برای بنده زنگ میزند که شما معیار را پوره نکرده اید من سوال کردم که کسی معیار را پوره کرده کی است میگه کی فضل الحق است شخصی که سواد کامل ندارد نمبر بنده را نمی گویند که آدم مطئین شود. اما حرف ها زیاد است فعلاً همین بست است باقی حرف ها را ازطریق مطبوعات به مردم افغانستان بیان خواهدکردم همان اعتماد را نبست به کمسیون داشته ام اعتمادم ازبین رفته بخاطریکه افراد رقابت آزاد نیست شایسته سالاری نیست سراز امروزبه بعد خواهان راه اندازی یک بسیج ملی علیه کمسیون اصلاحات اداری بخاطر عدالت خواهی برای جوانان ولغو کمسیون ..............
انجنیر فضل الرحمن
کمیسون اصلاحات اداری یا کمیسون ترویج فساد اداری و خدمات ملکی افغانستان : در تمام دنیا این قسم فساد اداری وجود ندارد که در این کمیسون ترویج فساد اداری وجود دارد اینها خائینین ملی هستند ، گوشت مردم بیچاره و رنج دیده را میخورند که از زحمت کشی عرق ریختند درس خواندن اما حالا کمیسون بد بخت مردم را در به در کردن خدا اینها را در دنیا و آخرت بشرماند خدا کس دیگر است بلاخره در بلای مواجه میسازد انشا الله که هیچ تداوی نداشته باشند میرسد خداوند دیر گیر و زور گیر است . بنده 20 سال است که درس خواندم انجنیر هستم اما تا هنوز بیکار 10 بار فورم گرفتم اما کس های کامیباب شدند که دوستان و فامیل وزیر مربوطه آن وزارت بود اگر میگوین نی مه سند هم دارم اما میدانم که جای را نمیگیرد از قضا گرفته الی مامور تمام آن از فلتر کمیسون ترویج فساد اداری نصب است پس داد ما بی فایده هستند چرا که در لابراتوار فساد اداری افتیده .
musfa
یجاد اداره فاسد از طریق طرح و تطبیق اصلاحات وجلوگیری ازاشخاص کارکن در سیستم اداری کشور.
تثبیت وظایف خدمات ملکی درجهت گرفتن رشوه ازاشخاص ضعیف وبیچاره
استخدام مامورین خدمات ملکی به اساس قومیت.روابط.اخذرشوه مقبولی درطبقه اناث.بی اهلیت، شایستگی و تجربه کاری درگرفتن رشوت وخوردن خون مسلمان.
سپردن کاربه اهل ناکار.
دورکردن افرادواشخاص ورزیده ازادارات دولتی.
راست میگوید در تمام کمیسیون غیر از فساد چیزی دیگی دیده نه میشود از خود داکتر مشاهد پرسان که تمام تخاری ها در چست بالا چرا مقرر میکنی خود داکتر مشاهد یک خاین ملی است
راشد
تمام این حرفها که ازاصلاحات اداری زده میشود درکل همه دروغ ورشوه ستانی ازمردم بوده وهرکه رشوه بیشتربدهد همان شخص کامیاب میشود مرگ براصلاحات اداری وخدمات دروغین شما فاسدین جامعه
khanzada
Afghanistan
زیاد تر اوقات سایت کاریابی مسدود بوده و قابل استفاده نمیباشد، به نظر من این کار شاید عمدی باشد تا کسی نتواند از اعلان کاریابی اطلاع حاصل کند.
ahmadtamim
United Kingdom
سلام اسم اسم مکمل من احمدتمیم شیرزی فارغ التحصیل سال 1388 از پوهنتون کابل به سویه لسانس و کارمند در ریاست گمرک کابل میباشم خوش نیستم از وظیفه فعلی خود میخواهم در رشته کود در زراعت مصدر خدمت شود اگر زحمت نشد مرا همکاری نمائید ممنون از شما
سیدطاهر
این جانب سیدطاهر میباشم در هر اداره و وزارت که ما میرویم لایحه وظایف را دیده فورم را ګرفته تکمیل میکنیم و برده تحویل میدهیم بعضی وقت شارت لیست میشویم و بعضی وقت شارت لیست نمیشویم از ما که امتحان میګیرند میګویند یک ساعت همین جا باشید برای تان زنګ میزنیم هیچ زنګ میزند همان مقدار نفر که اشتراک میکنیم برای یکی ما زنګ نمیزند میرویم که چند نفر جدید میباشد میګویند اینها برنده شدند شما دیګر مزاحم مانشوید این چه قسم دولت است کسانیکه امتحان میدهد قبول نمیشود و کسانیکه هیچ نیست قبول میشود این عدالت است یاکه خیانت این خدمت است یا که خود فروشی لیاقت سنجیده نمیشود فقط رفیق قوم و اقاریب شناخته میشود ‍‍‍
برادر گل، سید طاهر جان من نظر شما را تایید میکنم بست های که اعلان میشود فقط برای جلب و توجه مردم است، امروز اگر شناخت، و یا پول داشته باشید رییس مقرر میشوید سودا مطرح نیست جدی
مصطفی
جالب میباشد ارائه خدمات شما به علاقه مندان کار در جامعه . کاش به روز شود و دوام دار همچنان به پیش بروید خداقوت.
سپوژمی کاکر
محترم داکتر صاحب مشاهد ! سلام به شما تقدیم است.شاید شما و پرسونل شما انسان های پاک باشید اما باور کنید که کسانی دیگر هستند که بخاطر نفع شخصی خود نام این کمیسیون را بد ساخته و شفافیت کاری آنرا زیر سوال میبرد. در ریاست امور زنان ولایت بغلان شخصی بنام محمد یونس مدت چند سالی است که در پست یکی از مدیریت ها کار میکند. به خداوند پاک قسم یاد میکنم که این شخص با اسناد جعلی صنف دوازده به واسطه خیاشنه اش که رییس امور زنان ولایت بغلان بود به کار استخدام شد که اصلا صنف نهم را هم ختم نکرده، حالا که خانم اش مدت یکسال زیاد تر میشود که رییس امور زنان شده و همیشه از شفافیت ، اداره بهتر و غیره وغیره سخن میزند ، در مقابل اسناد جعلی شوهرش اصلا سخن نمیزند و او را تحت پوشش خود قرار داده است. برای من و دیگر جوانان که اسناد تحصیلی لیسانس و بالا تر از آنرا دارند و کار نمییابند خیلی ها درد ناک است . یکبار شما اسناد این جناب را به وزارت محترم معارف ببرید و چک کنید که او کدام مکتب را در کجا تمام کرده که تا به حال معاش حرام را به دست میاورد. احترام
آرزو
میخواهم پرسان نمایم که آیا اگر کسی یکدفعه در یک پست امتحان داده باشد و موفق نشده باشد و بارثانی همان پوست دوباره به اعلان رفته باشد میتواند برای بار دوم درخواست شمولیت در امتحان همان پست را بدهد و یا تنها یکدفعه حق دارد پروسیجر شما درین مورد چیست لطفا برایم واطح سازید . متشکرم
محمدانور "زيار"
من از درد شما ميايم ان درد كه شما دارين من هم دارم !
بنده با پنج سال إسناد تحصيلالي از كشور هندوستان ولي از يك سال بيشتر درد سر با بيكاري هستم من اميد دارم كه انشاءالله خداوند جزاي هر يك را بدهد كه در عرصه ما ظلم ميكوند
مگر از (درگاي خداوند) نا أميد نيستيم
باید شرایط را به گونه تعین کنین که به جز از نفر تعین شده از طرف خودتان کسی دیگر سارلیست نشود
من در کمیسون اصلاحات اداری به بست سوم امتحان داده بودم از طرف مدیریت منابع بشری این کمیسون زنگ زده بودن گفتن که شما نمره بلندی را در امتحان کسب نمودیت، کمیته در باره شما چونین فیصله نموده است که شما باید یک مدت انتظار بکشین چون رقیب شما شخص بود که در این کمیسون کارمند بود حق اولویت به او داده میشود. زمانیکه کدام بست چهار اعلان گردید باز شما بدون امتحان به همان بست انتخاب میشویند. بعد از مدت که دوباره خبر گرفتم گفتن امکان ندار بعد ها که بیشتر جستجو نمودم او شخص که رقیب مه بود نه کدام تجربه کاری داشته و نه در این کمیسون کار میکر نمره امتحانش پائین تر از مه بود. مره فریب دادن بعد ها که خواستم شکایت کنم از طرف کمیته شکایت برم گفتن که بعد از سه روز حق پارچه کشیدن را ندارید. بعدآ بسیار به مایوسی بطرف خانه رفتم و از الله مهربان خود کمک خواستم ،فردا همان روز در یک از موسسات بین المللی امتحان دادم در جریان یک هفته سر وظیفه شدم با امتیازات بلند تر. حالا از الله مهربان میخواهم که این اشخاص فساد را هدایت کند اگر قابل هدایت اند. اگر نیستن الله این اشخاص فساد ، بی غیرت، بی وژدان، وطن فروشان را شرمندی دنیا و اخرت بگرانی که در حق اشخاص بی واسط چونین ظلم میکنند.
واحده
سلام بست های ولایت دایکندی که تازه اعلان شده چه رقم فورم را آنلاین خانه پوری کنیم
سلام به جناب مشاهد صاحب اگر واقعا درین کمیسون میدانید که آفات ادرای مثل دیگر ادارات رخنه کرده است لطفا من حیث یک مسلمان که در آینده محکوم به شریعت نشوی مکتوب ملغا کردن آنرا صادر کن بخاطریکه مه خودم در یک امتحان اشتراک کردم درجریان امتحان کسی نامه والی صاحب را برم نشان داد که از در آن نوشته بو د از تقرر موصوف اطمنان اپتدا باورنکردم اما بعد امتحان دیدم موصوف مقرر شده بود
محمد ناصر فرهمند
عرض سلام ادب دارم خدمت شما !
ایا پست راست معارف بغلان به اعلان گذاشته شده است یا خیر لطفن معلومات بدهید..ممنون شما
Sayed reza
it is very good for jobs
محمدجواد :وثیق:
سلام خدمت تمام دستندر کارشبکه خبرګزاری آوا
محمدجواد ؛وثیق؛
آیا تقرر در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان بطور شفاف و بدون هرنوع واسطه و وسیله خواهد بود.
آیا حق هیچ فرد تلف نخواهدشد؟
آیا ضیاع وقت برای یکتعداد اشخاص بدون واسطه نخواهدبود؟
ای کاش این خاک(افغانستان) باتمام انسانهای پلیدش زیر و رو شود تادیگر اینقدر غصه ای بیکاری نخوریم. ازینکه خداوند مرا دربین همچون انسانهای فاسدی پیدا کرده شکایت من است از محضر خداوند.
اگرتابحال وقتم را صرف جستجوی وظیفه نمیکردم، برای خودم اشرف غنی میشدم.
دوست عزیز بیهوده تلاش میکنی تو توانایی زیادی داری برایت شغلی ایجاد کن و باعزت باش این دولت نیست بلکه (دو-لت) است اگر طرفش رفتی هم دو میزنه هم لت میکنه.
لطف نموده تاریخ اعلان را تجدید نماید فکر کنم اشتباه قلمی شده اگر اصلاح گردد بسیار خوب خواهد بود.