اعلاميه کمیسیون مستقل اصلاحات در مورد كارمنديابي

خبرگزاري صداي افغان(آوا) كابل , 23 میزان 1387 ساعت 18:12


کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی با انتشار يك اعلاميه مطبوعاتي از  واجدین شرایط اعم از مرد و زن که تابعیت افغانی داشته باشند دعوت كرد تا براي بدست آوردن  5بست رتبه اول ودوم ریاست وآمریت ها اداره کنترول و تفتیش درفضاي سالم رقابت كنند.
اصل اعلاميه مطبوعاتي مذكور كه يك نسخه از آن به آدرس خبرگزاري صداي افغان ارسال شده به شرح ذيل مي باشد:

اعلان کارمندیابی مربوط اداره کنترول وتفتیش

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظر دارد تا (5بست رتبه اول ودوم ریاست وآمریت ها اداره کنترول و تفتیش) را به رقابت بگذارد. بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از مرد و زن که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را در پست های فوق الذکرنمایند.

پست:رئیس تفتیش تصدیها و موسسات
بست:رتبه اول
بخش:ریاست تفتیش تصدیها وموسسات
اهداف:
طرح پلان و تنظیم اجرای بررسی ازتحقق پلان مالی و اقتصادی درتصدیها و موسسات بانکها و شرکتهای دولتی درمرکز وولایت وارسال قضایای جرمی تثبیت شده و تعقیب آن به مراجه عدلی.

شرح وظایف:
• تنظیم روابط ریاست با مقام اداره عمومی کنترول و تفتیش ایجاد هماهنگی با ریاست های اداره و جلب هرچه بیشتر همکاری مفتشین و کارمندان مربوط جهت اجرای موثر کنترول و تفتیش.
• طرح و تنظیم وظایف داخلی ریاست،رهنمایی وکنترول ازتطبیق ارجراأت کارمندان.
• تامین روابط کاری درزمینه توظیف گروپ های تفتیش ترتیب پروگرام های بررسی و ابلاغ ان بعد ازمنظوری مقام اداره به انها.
• تامین تحقق دساتیرهدایات مصوبات فیصله هاوپلان های سالانه وربعوارکه ازطریق ریاست های تحریرات و ریاست توحید و انسجام مواصلت میورزد.
• تشخیص موضوعات قابل کنترول و تفتیش به همکاری مفتشین درتصدیها و موسسات و سایر مراجع درمرکزو و لایات .
• تعین اهداف بررسی به ملاحظه اسناد مربوط و اجرای کنترول و مطالعات قبلی و ابلاغ ان به مفتشین.
• طرح و ترتیب پلانهای سالانه وربعواردرعرصه کنترول وتفتیش وارسال ان به ریاست توحید و انسجام.
• سازماندهی هرچه بیشترکنترول به اساس هدایت مقام اداره کنترول و تفتیش.
• تدقیق و مطالعه مصوبات و تصامیم مقام بالایی و دساتیرهدایت مقام اداره کنترول و تفتیش درعرصه کنترول و تفتیش.
گزارش به: مقام محترم اداره کنترول وتفتیش.


تحصیل و تجارب برای این مقام:

• ماستر حقوق یا حداقل لیسانس حقوق واقتصاد.
• نداشتن سوابق جرمی.
• تعقیب موافقانه کورس های مسلکی تفتیش.
• داشتن پانزده سال سابقه کاری درامورتفتیش.
• حایزبودن قوه ابتکاری دربهبود اجراأت یومیه.
• اگاه بودن ازسیاست های مالی و اقتصادی دولت.

اجرای وظایف:
• تهیه و ارائه معلومات مورد نیازبه مقام اداره کنترول و تفتیش به ملاحظه گزارشات اسناد و دفاترثبت مربوطه.
• اشتراک درجلسات هیات رهبری وبورد مشورتی اداره کنترول و تفتیش.
• اخذ گزارشات گروپ های تفتیش وارسال آن به ریاست توحید و انسجام.
• مطلع ساختن عاجل مقام اداره کنترول و تفتیش درمورد تخلفات قانونی که ازطریق مفتشین درمراجع تحت بررسی تثبیت میگردد.
• متوقف ساختن اجراأت غیرقانونی مراجع بعدازابراز اخذ هدایت مقام اداره.
• احاله موضوعات جرمی و تخلفات قانونی مراجع بعد ازابراز نظر ریاست توحید انسجام بمراجع عدلی.
• ارائه پیشنهادات مشخص جهت تکامل و بهبود فعالیت کنترول و تفتیش به مقام اداره و بورد مشورتی.
• تماس مستقیم با مفتشین مربوط جهت تقویت ارتقاء کیفیت کنترول و تفتیش درمراجع تحت بررسی.
• رهنمایی ترتیب فایل های جداگانه بررسی کنترول ازتطبیق مصوبات احکام و فرامین.
• رعایت سلسله مراتب.
• تقسیم و ظایف دربین کارمندان.

امتیازات وظایف دربین کارمندان:

معاش ماهوار (معاش اضافی مؤقت)
رخصتی های سالانه ضروری , مريضی مطابق قانون مامورين اجراء ميشود.
وسيله ترانسپورتی در جريان کار از طرف اداره تأمين ميشود.

وظیفـــــــــه :آمرگروپ تفتیش.
بســـــــــــت :رتبه دوم
بخش : مفتیش ریاست تفتیش تصدیها و موسسات.

اهــــــــــداف:
اجرای تفتیش از فعالیت های مالی وحسابی تصدیهاوموســـسات و بررسی از تحقق پلان مالی واقتصادی در تصدی ها وموسسات وشرکت های دولت
وظایف مسولیت های عمده:

آمرگروپ تفتیش میبا شد.
گزارش: به رئیس تفتیش تصدیها وموسسات.

تحصیل وتجاروب ضروری برای این پست:

داشتن تحصیلات لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد , حقوق و یامالی و حسابی.
سپری نمودن کورسهای اموزش تفتیش ومحاسبه .
داشتن (8 هشت) سال سابقه کار در امور تفتیش ویابخش های مالی وحسابی .

اجرای وظایف:

دوره عضو تفیش را موفقانه سپری نموده باشد.
رهنمائی گروپ تفتیش مطابق دساتیر مقرره ,رهنمود,تعلیما ت نامه و قانون اداره کنترول وتفتیش.
اجرای تفتیش, ترتیب و ارایه نتایج بازرسی.
توانمندی نظم و دسپلین گروپ تفتیش را داشته باشد.
انتخاب اقلام نقدی،جنسی وتشخیص موضوعات قابل کنترول و تفتیش درمرجع تحت بررسی.
تعیین اهداف بررسی ملاحظه اسناد مربوطه اجرای کنترول وتفتیش به وجه احسن.
تحریرگزارشات ختم کاروپانزده روز ه.
مطالع ساختن ریاست تفتیش تصدیها و موسسات ازموضوعات عاجل درحین اجرای بررسی.
مراقبت ازحاضری ازاعضای گروپ تفتیش.
رعایت سلسله مراتب و تطبیق به موقع وظایف که طرف اداره به آن محول میشود.

امتيازات :

معاش ماهوار (معاش اضافی مؤقت)
رخصتی های سالانه ضروری , مريضی مطابق قانون مامورين اجراء ميشود.
وسيله ترانسپورتی در جريان کار از طرف اداره تأمين ميشود.

پست: آمرگروپ تفتیش ریاست تفتیش داخلی
بست: رتبه دوم

اهداف:
• تشخیص و تثبیت نواقص، نارسائی ها و سایر پدیده ها ی منفی ،جلوگیری ازاجراأت غیرقانونی درعرصه فعالیتهای مالی و حسابی ،تامین منافع دولت و اعاده نظم و قانونیت درمراجع تحت بازرسی.


وظایف ومسولیت های عمده:
• بازرسی اجراآت ادارات تفتیش داخلی و بازرسیهای امورمالی و حسابی برطبق پلان .
• حفظ ورعایت اصل بیطرفی حین اجرای تفتیش و تامین منافع دولت.
• توجه و دقت لازم دراجرای تفتیش ،ارائه گزارشات مستند و دقیق با تنیجه گیری های مشخص و جلوگیری ازنظریات آفاقی و حدس و گمان.

گزراش به: رئیس تفتیش داخلی.

تحصیل و تجارب ضروری برای این بست:
• داشتن تحصیلات عالی لیسانس و بالاتر ازآن .
• داشتن سابقه خوب و تجربه کاری و حداقل 5 سال سابق کاری دربخش تفتیش و یا بخش مالی و حسابی.
• صداقت،راستی،پاک نفسی،علاقمندی و پابندی به وظیفه.

اجرأوظایف:
• اجرای تمام وظایف قانونی ایکه ازجانب رئیس تفتیش داخلی و مقام اداره کنترول و تفتیش برایشان سپرده میشود.
• اشتراک دربازرسی ادارات تفتیش داخلی برطبق پلان منظور شده و همکاری با سایر بخش های سکتوری اداره درامورتفتیش و بازرسی ،بنابرلزوم دید.
• توانمندی رهبری گروپ تفتیش ،تنظیم بهتر امورتفتیش ،تشخیص موارد قابل بازرسی ،ترتیب پلان و گزارش و نتایج تفتیش .
• رهبری و تقسیم وظایف بین اعضای گروپ .
• وارسی نظم و دسپلین اعضای گروپ درپروسه تفتیش و بازرسی.
• تامین نظم و دسپلین درداخل گروپ و حفظ حیثیت و ابروی اداره کنترول وتفتیش.
• داشتن روش نیکو با مراجع تحت بازرسی و اعضای گروپ و رهنمائی مفتشین جدیدالتقرر.
• ارزیابی اجراآت تفتیش داخلی درپرتوقانون کنترول و تفتیش ،تعلیماتنامه استندرد،مقرره ادارات تفتیش داخلی قونین،مقررات ،اصول نامه ها و طرزالعمل های حسابی.
• تثبیت و تشخیص نواقص ،کاستی ها دراجراآت ادارات تفتیش داخلی وارائه نظریات سالم درجهت رفع نواقص و بهبود اجراآت ادارات مذکور.
• مطلع ساختن عاجل ریاست تفتیش داخلی ومقام اداره کنترول و تفتیش درمورد تخلفات قانونی که درتکمیل پروسه بازرسی وارائه گزارش طی میعاد معینه.

امتیازات:

معاش ماهوار (معاش اضافی مؤقت)
رخصتی های سالانه ضروری , مريضی مطابق قانون مامورين اجراء ميشود.
وسيله ترانسپورتی در جريان کار از طرف اداره تأمين ميشود.پست: مفتش ریاست امورساختمانی
بست: رتبه دوم
ديپارتمنت : رياست تفتيش امورساختمانی

وظایف ومسولیت ها عمده:

• کنترول از موجود يت نقشه هادر پروژه های ساختمانی با درنظرداشت نوع قراردادها.
• کنترول از تثبيت احجام کار (مصارف موادساختمانی در مطابقت با برآوردها).
• حصول اطمينان ازکيفيت وکميت کار.
تحصيل وتجارب ضروری برای اين بست:
• گزارش: به رئيس تفتيش امورساختمانی .

• داشتن ديپلوم ساختمانی (برق وآبرسانی).
• داشتن تجربه کارحداقل (5) سال.
• نداشتن سوابق جرمی.

اجرای وظايف:
• مفتش اين پُست در بازرسی های امور ساختمانی به حيث آمرگروپ توظيف می گردد.
• اجرای کار باکيفيت وارايه گزارش مستند.
• کنترول از موجوديت نقشه ها در پروژه های ساختمانی و ترميماتی.
• کنترول از مطابقت احجام حقيقی کارهای انجام شده با احجام تثبيت شده در برآورد نهايی. اين نوع بررسی در صورت لزوم از طريق تعميل اندازه گيری های امتحانی انجام داده ميشود.
• کنترول از مراعات نمودن تاديات پولی (پرداخت ماليه، صکوک، تامينات وغيره).
• توانمندی نظم ودسپلین گروپ تفتیش را داشته باشد.
• انتخاب اقلام نقدی , جنسی وتشخیص موضوعات قابل کنترول وتفتیش در مر جع تحت بررسی.
• تعین اهداف بررسی ملاحظه اسناد مربوطه اجرای کنترول وتفتیش به وجه احسن.
• تحریر گزارشا ت ختم کار وپانزده روزه .
• مطالع ساختن ریاست تفتیش تصدیها وموسسات از موضوعات عاجل در حین اجرای بررسی.
• مراقبت ازحاضری ازاعضای گروپ تفتیش.
• رعایت سلسله مراتب و تطبیق به موقع وظایف که طرف اداره به آن محول
• رعايت سلسله مراتب ودسپلين پذيری.
• تحليل وارزيابی برآوردهای ساختمانی وتحليل گزارش های ساختمانی.

پست: آمرارتباط خارجه
بست:رتبه دوم
دیپارتمنت: معاونیت مالی واداری اداره کنترول و تفتیش
اهداف:
تامین و توسعه روابط با موسسات بین الملی تفتیش مانند انتوسای،اسوسای،ایکوسایو سایر ادارات تفتیش
وظایف مسولیت های عمده:
• توسعه روابط با موسسات بین المللی تفتیش
• تامین روابط با موسسات تفتیش کشورهای همجوار وسایر کشورها
• تنظیم امور مربوط به بورس های کارمندان به خارج کشور
گزارش: به رئیس و معاونین اداره.

شرایط استخدام:

داشتن تحصیلات عالی حداقل لیسانس و بالاتر ازآن
داشتن سابقه خوب و تجربه کاری حداقل ده سال سابقه و آموزش لسان انگلیسی درحد مسوسط
نداشتن سوابق جرمی و توانمندی تو سعه و تامین روابط با موسسات بین المللی تفتیش و ادارات تفتیش سایر کشورها را داشته باشد.
اجرا وظایف:
• تنظیم و توسعه روابط با موسسات بین المللی تفتیش (انتوسای،اسوسای،ایکوسای) تامین روابط با ادارات تفتیش سایر کشورها بخصوص ایران ، پاکستان و غیره.
• جمع آوری معلومات مورد نیاز درمورد نحوه فعالیت موسسات بین المللی تفتیش و ادارت تفتیش سایر کشورها
• تامین روابط کاری با تیم مشاورین دیلایت در اداره و سایر متخصصین خارجی
• براساس هدایت مقام اداره تنظیم اجراأت مربوط به مسافرت کارمندان اداره که به صورت رسمی یا شخصی عازم خارج میباشند بخصوص اجرای پاسپورت شان
• تنظیم اجراأت مربوط به اشتراک کارمندان درپروگرام های آموزشی درخارج کشور
• اخذ راپورهای مربوط علمی و آموزشی ازاشتراک کننده ها درپروگرام های آموزشی درخارج
• رعایت سلسله مراتب ،تقسیم کار،نظم و دسپلین و حفظ اسرار شعبه و اداره
• ترتیب گزارش اجراأت مربوط بنابرضرورت.


امتيازات :
 معاش ماهوار (معاش اضافی مؤقت)
 رخصتی های سالانه ضروری , مريضی مطابق قانون مامورين اجراء ميشود.
 وسيله ترانسپورتی در جريان کار از طرف اداره تأمين ميشود.اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی 9/8/1387می توانند فورمه های مخصوص در خواستی را ازساعت 9 قبل از ظهر الی4 بعد از ظهراز مؤظفین سکرتریت بورد تعیینات خدمات ملکی واقع محوطه صدارت سابقه اخذ وبعداز خانه پوری دو باره به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون (799534946) تماس گیرند، معلومات لازم داده خواهد شد. همچنان می توانند که لایحه وظایف و فورم کاریابی را بطور آنلاین روی صفحه اینترنیتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به آدرس ذیل دریافت نمایند:http://www.iarcsc.gov.af/ در صورت ضرورت میتوانند برای حل مشکلاتشان و برای کسب معلومات مزید به آدرس ایمیل ذیل با ما تماس حاصل نمایند:info@iarcsc.gov.af)) ناگفته نماند تاریخ مصاحبه بعدازبررسی مقدماتی توسط نامه رسمی به شخص کاندید خبر داده میشود لذا آدرس مشخص خویش راتوام بانمرات تیلفون در فورمه درخواستی طور دقیق باید بنویسند. بعداز سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.
توجه: خدمات ملکی متعلق به تمام مردم افغانستان است. همه اقشار ، مخصوصاً زنان و مردان میتوانند در این پروسه رقابتی اشتراک فعال نمایند. هنگام مراجعه یک قطعه فوتو وکاپی اسناد تحصیلی خویش را همراه داشته باشند. بـــــورد تعـــیــینـــــــات خدمات ملکی
اعـــــــلان کــــارمنـــــــــدیــــابـــــی مربــــــــوط وزارت امـــــــور زنــــــــان

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست رتبه اول پست ریاست مالی و اداری وزارت امور زنان) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم درپروسه رقابت آزاد قراردهد .بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را در پست فوق الذکر کاندید نمایند .

پــــــست : ریاست مالی واداری
بســـــت : ( رتبه اول )
موقعیت : وزارت امور زنان

شرح وظایف :
• رهبری ومدیریت تیم کاری دربخش استخدام کادر های وزارت د رهمکاری باتیم تطبیق اصلاحات وبخش های مربوطه وزارت .
• طرح وایجاد میکا نیزم , ارزیابی قبل ازمصاحبه , مصاحبه وارتقا ظرفیت کارمندان وزارت .
• طرح وایجاد سیستم , حفظ اسناد امورذاتی کارمندان وزارت .
• طرح وبکارگیری سیستم موثر ومفید اداره کارمندان وزارت .
• تطبیق وبکارگیری سیستم میکانیزم متوازن استخدام درهمکاری بابخش های مربوط وزارت .
• ارزیابی نیاز مندی های مهارتی اعضای تیم تحت رهبری اش , ویافتن راه های حل رفع نیازمندی های مهارتی انان .
• پیش بینی , طرح , وترتیب تشکیل وزارت براساس نیازمندی.
• مسئول فراهم نمودن تنظیمات منابع بشری ، خدمات اداری ، مالی و حسابی برای تمام ریاست های مرکزی وزارت و 34 ریاست امورزنان ولایات .
• ترتیب طرح بودجه وزارت امور زنان تحت نظر معین اداری .
• فراهم نمودن خدمات بطور موثر در اسرع وقت.
• تنظیم کار ها و دفاتر اداری ریاست های مرکز و ولایات .
• تشویق و ترتیب و ایجاد روحیه همکاری بین مامورین و کارکنان .
• مکلفیت از تعهدات و قرارداد ها بروفق قوانین ومقررات و تعلیمات نامه های مربوط.
• کنترول و مراقبت متداوم سیستم محاسبوی و بودجوی .
• تدقـیق و اقدام در مورد تدارک وجوه بودجوی قراردادها مواد و لوازم و دیگر قرارداد های که تضمین پرداخت وجوه آن از بودجه دولت باشد .
• وارسی از ارسال تخصیصات به واحد های دومی و ولایات و اخذ راپور مصارف و توحید نمودن مصارفات و ارسال آن بریاست محاسبات.
• تطبیق دساتیر رهنمود ها فرامین مقامات بالایی در مجرای قوانین و مقررات نافذ دولت از طریق شعبات.
• عرصه خدمات عمومي اداره ازقبيل لوجستكي – ترانسپورتي ومراقبتي وسایر ضروریات.
• تسهيلات بخشيدن امورتداركاتي اداره به اساس پلان واوّلويت ها .
• بررسي از قيد وجمع اموال واجناس جمع معتمدين جنسي وسایر مسایل دیپوها وذخایر .
• ترتيب پلان هاي ساختماني اكمال وتجهيزات اداره به اساس هدايت مقام وزارت .

شرایط استخدا م :
• افغان باشد .
• دارای سند تحصیلی لیسانس باشد , ترجیحأ در یکی از رشته های اقتصاد ، اداره و مدیریت .
• آشنایی با روش های نوین مدیریت بخصوص دربخش منابع بشری , مالی، وعرضه خدمات .
• حد اقل پنج سال سابقه کاری دولتی در کار های اداری باشد .
• دارای سابقه شفاف در مسایل منابع بشری , مالی و حسابی به تایید اداره که قبلا کار نموده است.
• آشنایی به زبان انگلیسی وکمپیوترداشته باشد .
• ازشهرت نیک برخوردارباشد .

امتیازات :
معاش ( مطابق معاش موقت اضافی ) وسوپر اسکل .
وسیله ترانسپورتی درجریان وظیفه ازجانب اداره مهیا میشود .
رخصتی های سالانه مطابق قانون مامورین .


اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی 9/8/1387می توانند فورمه های مخصوص در خواستی را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهر از مؤظفین سکرتریت بورد تعیینات خدمات ملکی واقع محوطه صدارت سابقه اخذ وبعداز خانه پوری دو باره به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون (0799534946) تماس گیرند، معلومات لازم داده خواهد شد. همچنان می توانند که لایحه وظایف و فورم کاریابی را بطور آنلاین روی صفحه اینترنیتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به آدرس ذیل دریافت نمایند:http://www.iarcsc.gov.af/ در صورت ضرورت میتوانند برای حل مشکلاتشان و برای کسب معلومات مزید به آدرس ایمیل ذیل با ما تماس حاصل نمایند:info@iarcsc.gov.af)) ناگفته نماند تاریخ مصاحبه بعدازبررسی مقدماتی توسط نامه رسمی به شخص کاندید خبر داده میشود لذا آدرس مشخص خویش راتوام بانمرات تیلفون در فورمه درخواستی طور دقیق باید بنویسند. بعداز سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.
توجه: خدمات ملکی متعلق به تمام مردم افغانستان است. همه اقشار ، مخصوصاً زنان و مردان میتوانند در این پروسه رقابتی اشتراک فعال نمایند. هنگام مراجعه یک قطعه فوتو وکاپی اسناد تحصیلی خویش را همراه داشته باشند.


کد مطلب: 1894

آدرس مطلب: http://avapress.com/vdcd.n0f2yt0joa26y.html

آوا
  http://avapress.com