لایک ۱

انقلاب اسلامی؛ خروش مستضعفان علیه مستکبران

آنچه حرکت امام خمینی را از دیگر حرکت ها و انقلاب اسلامی را از دیگر انقلاب ها متمایز و متفاوت ساخته، تأثیر عملی حرکت انقلابی امام بود که نه تنها نسل زمان خود را آگاه و آزاد نمود که نسل های بعدی تاریخ را نیز متأثر ساخت
انقلاب اسلامی؛ خروش مستضعفان علیه مستکبران
بی تردید، انقلاب اسلامی چهار دهه قبل مردم مسلمان ایران که بعد از ده ها سال مبارزه و مجاهدت طاقت فرسا سرانجام در 22 دلو 1357 به پیروزی انجامید، یکی از بزرگترین حوادث روی گیتی می باشد. این انقلاب که از ته درد و رنج و از متن ملت محکوم سر کشید، به جهت آزادی و استقلال کشوری بود که هزاران سال زیر حاکمیت استبداد قرار داشت و هر گونه استفاده های ابزاری دشمن، بر این مردم می چرخید. یعنی ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مستقل نبود و سربسته تسلیم غرب بود و هر تصمیمی که در آن طرف اقیانوس اطلس گرفته می شد، بالای ملت ایران تطبیق می گردید و اراده ی مردمی، کوچک ترین نقشی در تعیین سرنوشت نداشت و فضا طوری به نفع خارجی ها فراهم شده بود که همه جا سکوت بود و سکون.

تنها در ایران نبود که استبداد، صداها را مسکوت و حرکت ها را مسکون کرده بود. بلکه استکبار با روش های استعماری، استثماری و استحماری چنان بر جهان مسلط شده بود که هر صدایی، به آسانی خفه و هر حرکتی، به راحتی متوقف می گردید و این روند در طول سالیان درازی، حاکم و اراده ی ملت ها را قید و متوقف کرده بود. سکوت مرگباری جهان اسلام را درنوردیده بود که حتی با ندای پرشور و تحرک بخش سیدجمال الدین افغانی شکسته نشد و اقبال ها و عبده ها و... هم نتوانستند به خاموشی شرق، پایان دهند و روشنی بیندازند. شرق و جوامع اسلامی هم از وجود زمامداران ناشایست و مستبد رنج می کشید و هم از جهت ورود فرهنگ هجومی و نیروی نظامی دولت های نو ظهور غربی که به تازگی پا گرفته بود و می خواستند در شرق دولت ها را مستعمره و ملت ها را محکوم نمایند و بر جوامع اسلامی مسلط شوند که شدند، نیز در رنج بود.

با توجه به این گونه فضا، فضای که نه صدایی بلند بود و نه حرکتی وجود داشت، زندگی مسلمانان پیش می رفت. زندگی ای که عامل داشت و عامل آن خارجی بود. عامل خارجی زندگی مسلمانان، طبق میل و منافع خود به زندگی مسلمانان سمت و سو می داد و این جریان مستبدانه و استحماری به شدت جریان داشت و در اوج این فضای تیره و تاریک برخاسته از ستم ستمگران، ظلم ظالمان، جهل جاهلان، جور جباران و جبر زمامداران بود که خمینی بزرگ از شرق سر بلند کرد و قد برافراشت و قهرمانانه به میدان آمد و با شجاعت و شهامت سکوت را به صدا و سکون را به حرکت تبدیل نمود.

امام خمینی زمانی وارد عرصه ی مبارزه با استکبار شد که جهان سربسته در چنگ استکبار گیر افتاده بود و هر صدایی بلند می شد، به زودترین فرصت خاموش و هر حرکتی شکل می گرفت، با شتاب سرکوب و منکوب می گردید و احساسات ملی و دینی به توهین و تحقیر می رفت و هیچ راهی، برای آزادی ملت های مسلمان وجود نداشت و همه راه های آزادیخواهی و دادخواهی بسته و در قبضه ی مستکبران قرار داشت. استکبار جهانی، دولت ها و ملت ها را آنچنان تحت سلطه ی خود درآورده بود که هیچ کسی و ملتی، جرئت اعتراض علیه ستم سالاران را نداشت و اذهان و افکار عمومی خاموش و در گرو زمامداران مستبد قید شده بود.

در این چنین فضای سربسته و به قبضه رفته ی استکبار بود که خمینی بزرگ از میان نسل همیشه محکوم تاریخ برخاست و اعتراض جهانی خویش را علیه استکبار جهانی بلند نمود و به عنوان نماینده ی مستضعفین، مستضعفین تاریخ را به دادخواهی فرا خواند و صلا در داد که دیگر نسل محکوم، محکوم نباشد و حاکمیت حاکم ظالم، دیگر حاکم نباشد.

اعتراض جهانی خمینی بزرگ، چنان شوری در اوج سکوت سهمگین و حرکتی در اوج خاموشی شرق به وجود آورد که دیگر هیچ قدرتی، نتوانست شکوفایی اعتراض معترضین مستضعف را تضعیف نماید و حتی اعتراض برحق حق خواهی خمینی، از شرق عبور و غرب را به شدت لرزاند و خواب را از چشم مستکبرین ربود و فضا را برای اعتراض جهانی علیه استکبار جهانی فراهم ساخت.

آنچه حرکت امام خمینی را از دیگر حرکت ها و انقلاب اسلامی را از دیگر انقلاب ها متمایز و متفاوت ساخته، تأثیر عملی حرکت انقلابی امام بود که نه تنها نسل زمان خود را آگاه و آزاد نمود که نسل های بعدی تاریخ را نیز متأثر ساخت. از همین جهت بود که در اوایل قرن 21، کشورهای های عربی گرفتار اعتراض های مدنی گردید و سران تک تاز دولت های سلطنتی را به شدت تحت فشار قرار داد و ملت های بسیاری با الگوگیری از انقلاب اسلامی، به اعتراض های مدنی جهانی علیه مستکبرین پرداختند که نشان و نمونه ی روشن آن، حرکت مردمی ضد کمونیستی ملت آزاده ی افغانستان را می توان یادآور شد.

شکستن سد استحکام یافته ی استکبار که اذهان و افکار  عمومی را سربسته تسلیم و تحت تسلط خود در آورده بود و کوچک ترین صدایی بلند نمی شد و حرکتی به وجود نمی آمد و اگر ندایی به آواز در می آمد و تحرکی شکل می یافت، با ستم استبداد خفه و خاموش و محکوم می گردید؛ کار سهل و ساده ای نبود. اما امام خمینی قاطعانه ایستاد و در برابر استکبار و هر گونه توطئه و توهم استکباری، صف بست و از هیچ دولت مقتدر و قدرتمندی نترسید و نلرزید و آنچه انجام داد، مبارزه ی مقاوم در مقابل استکبار و طرح های شوم آن به جهت رهایی مردم بود.

ولی هر آنچه بیشتر درخشید و به انقلاب اسلامی شکوه و عظمت بخشید، دمیدن روح حرکت به مردم بود و مهم تر از آن، کاری که بیشتر آموزه های انقلاب اسلامی را جهانی و جاویدانه ساخت و به عنوان طرح نجات به عرصه؛ عرضه نمود، راهکاری بود که امام برای آینده سنجیده بود و این راهکار عملی موجب انقلاب های فکری دیگر در جهان امروز شد و آموزه های انقلاب قرن بیست را به قرن 21 ترویج و تبلیغ نمود و برای مردم ارائه کرد تا ملت های مسلمان و آزاده ی آینده، در تعیین سرنوشت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود به اشتباه نرفته و مطابق معیار های انسانی و آموزه های اسلامی عمل کنند.

پیامی که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به ملت ها و دولت ها داد، طرح زندگی آزادانه و مستقل و با عزت بود. طرحی که دیگر نمی خواست مستکبرین، مستضعفین را نشانه برود و بفشارد و دولت های مقتدر، دولت های مردمی را زیر سیطره ی ستمگرانه قرار بدهند. طرحی را به نسل های آینده ی تاریخ داد تا امت اسلامی قدرتمندانه ظهور نمایند و زیر سایه ی وحدت اسلامی، زندگی کنند. طرحی که برای استکبار هشدار بود و برای همیشه فهماند که دیگر حق ندارید برای ملت ها، خط بکشید و سرنوشت تعیین کنید و اگر دست از سر سرنوشت ملت ها بر ندارید، توده های تحت زنجیر بلند شده و زنجیرهای استکبار را می شکنند، این شعار حیاتی بود که در عمل به اثبات رسید و نظم دو قطبی استکباری را برهم زد و مرزهای دروغین تعیین شده را فرو ریختاند.

امروز هم ملت هایی به آزادی و استقلال خواهند رسید که خط مشی اسلامی امام خمینی که ادامه ی حرکت ابراهیمی_ محمدی بود را سرمشق زندگی مبارزاتی و سیاسی خویش قرار دهند و مقتدرانه، وارد عرصه ی حیات سیاسی شوند و سیاست راستین را پیشه کرده و علیه سیاست دروغین استکباری، برخیزند و برنامه های انحرافی و ارتجاعی کهنه اندیشان و آموزه های پوچ نواندیشان لیبرالی را به چالش بکشند و بالاخره صدای آزادی و عزت سر دهند و سکوت ناشی از سایه ی ستم استکبار و عمال آن را در همه جا پاره و جریان های آزادی بخش و حیات آفرین را برای حیات عزتمندانه و نجات سعادتمندانه به حرکت در آورند تا دیگر، سکوت و سکون سنگین و ننگین ذلت پذیر حاکم نباشد.

نویسنده: محمدعظیم فکوری
سه شنبه ۲۳ دلو ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۱
کد مطلب: 179546 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *