لایک ۰

کشتی بی کد خدای افغانستان بکجا لنگر خواھد انداخت؟

کشتی بی کد خدای افغانستان بکجا لنگر خواھد انداخت؟
در بارۀ اوضاع آشفته افغانستان ده ها مقاله نوشتم و دیگران صدها و تا هزاران تحلیل و تبصره را خوراک رسانه های صوتی تصویری و انترنتی نمودند؛ اما هیچ یکی ازین رهنمودها باعث باز شدن روزنه امید در جهت رساندن این کشتی شکسته و بی کد خدا به ساحل نجات نشده است و حالا هم سوال این است که این کشتی بی کد خدا و یا دارایی ده‌ها کد خدای داخلی و خارجی چطور می تواند از شر طوفان ها وحوادث گوناگون و پیهم در امان باشد و بتواند سرنشینان را به محل مقصود برسانند، بازهم مجبور می شویم به ادامه تحلیل ها و پیشبینی های گذشته نظر خود را با دوستان شریک سازیم.

این کشتی شکسته را چندین طوفان تهدید می کند و چندین کد خدای بی ھدف وخواب رفته و یا ھم کله شخ دارد که ھر کدام به نوبه خود آن را بسوی نامعلوم جهت می دھد طوفان امنیتی، سیاسی، اقتصادی و تلاطم جهل و بی فرھنگی ھمه دست به هم داده این کشتی را به لرزه آورده اما عدۀ ای با گر فتن چکش چوبی بر میخ ھای لویه جرگه مشورتی و اقشار مختلف جامعه می کوبند تا بتوانند از لرزش و ترکش بکاھند اما هیهات که نتیجه دھد.

طوفان سیاسی
 
از ھمه توان ها که بگذریم گرد بادھای عملیات بهاری طالبان و مذاکرات صلح آقای خلیل زاد و طالبان زیر سایه درخت الفتح در قطر و شور اضطراب سیاسیون و یا اپوزیسیون بی برنامه و تلاش ھای داکتر اشرف غنی با وزش ترفند جرگه از طوفان های است که ھمه روزه جهت و مسیر کشتی طوفان زده افغانستان را
تغییر می دھد. اینکه نتیجه چه می شود خیلی روشن نیست. ھر کدام مسیری را می پیماید. امریکا صلح
می خواھد طالبان فتح و پیروزی و اشرف غنی ادامه حکومت داری؛ حال معلوم نیست کدام یکی ازاین گزینه ھا مؤفق تر است و کدام می تواند کشتی به گل نشسته و بی جهت را به سوی ھدف سالم به حرکت در آورد.
 
خلیلزاد: اینکه خلیل زاد مطابق ذوق ترامپ که تشنه کاھش ھزینه در بیرون از امریکاست یک پروژه پر در آمد
ساخته شکی نیست. خلیل زاد که در زمان حکومت اوباما در حاشیه رانده شده بود، با پیدا کردن لابی ھای تازه در دربار وزارت خارجه ترامپ دوباره توانست برای پروژه اش منظوری بگیرد و این پروژه را زیر نام صلح افغانستان و کاھش ھزینه امریکا آغاز کند و ازین مجرا پول کافی و شهرتی بدست آورد.

اگر بگوییم مدعیان صلح در داخل افغانستان بشمول آقای خلیل زاد مانند اطرافیان شان در شعار صلح خواھی أھداف دیگری را دنبال می کنند ناشی از حس بد بینی به صلح نخوا ھد بود، چون ھدف اساسی این مدعیان دنباله دار ساختن پروژه بخاطر کسب در آمدھای مالی و یا ھم شریک ساختن طالبان در قدرت بخاطر ضعیف ساختن یک تعداد زورمندانی است که از سال ھا به جان شان دندان تیز کرده اند و به نام جنگ سالار و جنایتکاران جنگی منتظر محاکمه شان در محکمه عدالت انتقالی اند.
 
دورنمائی سیاست طالبانی بعضی از خارجی ها و داخلی‌ها

سیاستمداران که بنام تکنوکرات از طرف آمریکا به افغانستان فرستاده شده اند، از سابق سیاست ھمسو با طالبان و روحیه مخالفت با نیروهای ضد طالبانی داشته اند، معلوم هستند.
غربی ها پیش از سقوط حکومت طالبان قوماندان عبدالحق را به حیث وزیر دفاع انتخاب کرده بودند تا از ورود مردم شمال که سیاست ضد طالبانی داشتند، به داخل کابل جلوگیری کنند.
اما این برنامه شان با شهید شدن عبدالحق توسط طالبان خنثی شد و غربی ها با دل ناخواسته مجبور شدند نیروهای شمال را که با طالبان جنگیده بودند بپذیرند و با جبهه شمال کنار بیایند وبعد از چندی بخاطر ضعیف ساختن یک تعداد زورمندان شمال پروژه
"دی دی آر" و "دایاک" را روی دست گرفتند تا با ایجاد خلاء امنیتی در دھات زمینه بازگشت طالبان و سرکوب زورمندان
را مساعد سازند اما این سیاست شان تنها باعث تقویت طالبان شد وبه خود شان ھیچ کمکی نکرد و متعاقبا شورای
عالی صلح را به ھمین ھدف تاسیس کردند تا فرماندھان طالبان را از زندان ھا آزاد و جبهات جنگ را بخاطر ضعیف ساختن نیروھای ضد طالبانی گرم نگهدارند. ملیونها دالر از ھمین مجرا غیر مستقیم به طالبان داده شد و قسمتی به جیب افراد رفت. در نتیجه جنگ و خشونت ھم بیشتر شد.

جلسات بی نتیجه خلیل زاد

طالبان بعد از نه ماه جلسات پیهم با نماینده امریکا و برخی سیاسیون افغانستان توانستند بین کدرھای دولت اختلاف ایجاد کنند و مردم را نسبت به حکومت تحت الحمایه امریکا بد بین بسازند و سرانجام با فرا رسیدن فصل بهار با اعلان عملیات الفتح از طرف طالبان برای مردم پیام پیروزی دادند و به طور خاص خلیلزاد را تهدید و به امریکائی ھا چلنج دادند. از قرائن بر میاید که فر جام این نشست ھا با یک جنگ خونین و بی نتیجه رقم خواھد خورد.
خلیلزاد ھم که تا سال پار بیکار و مصروف کارهای شخصی بود یکبار دیگر ستاره اقبالش درخشید با ساختن پروپوزل و وعده برنامه کاھش ھزینه امریکائی ها در جنگ افغانستان، وزارت خارجه آمریکا را قانع و وظیفه مامویت صلح با طالبان را بدوش گرفت که گویا با ربع ھزینه جنگ میتوان به ھدف رسید.
وی از بیکاری و بی برنامگی در دور اخیر بیش از دو ھفته با طالبان نشست و افسانه گفت. آن ھم پشت در ای بسته آیا شما شنیده باشید در تاریخ که نماینده امریکا با فرد و یا نهادی بیش از چند ھفته مذاکره و گفتگو داشته باشد؟. بعضی سیاسیون ذوقی و خوش باور که فکر می کنند با نزدیک شدن با نماینده امریکا صاحب منصب و چوکی میشوند، بخاطر خوشبینی به امریکا فکر می کنند حالا آمریکا خواسته که صلح شود طالبان را به زور وادار می سازد، به میز مذاکره بنشینند و پاکستان را ھم ادب میدھد.
خلاصه گپ خلاص است؛ اما باور کنید و یقین داشته باشید که این پروژه، به سر منزل مقصود نمی رسد و نماینده امریکا عنصر صلح و گفتگوی بین الاافغانی نیست فقط پروژه را طولانی می سازد و مصارف را بلند می برد. احتمالا روزی نزد سنای امریکا به پاسخگویی احضار شود.

سال 1398 خورشیدی واعلان عملیات الفتح توسط طالبان:
تاثیر مذاکرات قطر افزایش مورال و اعتبار طالبان را در صحنه سیاسی و نظامی در پی داشته و مردم خسته ھم با ابراز بیزاری از جنگ به مذاکرات مجهول و مبهم دوحه چشم دوخته اند و به ھمین دلیل هیچ نوع آمادگی در جهت دفاع از حکومت در حال سقوط وجود ندارد. حکومت که ھیچ نوع عدالتی را در جهت انکشاف و مشارکت سیاسی رعایت نکرده و این امر باعث شده تا با روحیه رزمی وداع گفته به ھر نحو ممکن خود را با طالبان نزدیک سازند.

تا ثیر جرگۀ مشورتی
 جرگه مشورتی جناب اشرف غنی شبیه لویه جرگه داکتر نجیب است که در مقر دفتر والی و برخی ولسوالی ھا رای گیری و انتخابات را تمثیل کردند تا افرادی به نام عضو جرگه به کابل بیایند وآنچه را که آقای اشرف غنی برای مشروعیت حکومت خود می خواھد از زبان افراد کم سواد و یا ھم کارمندان مطیع دولت به گوش مردم برساند. لذا این بازی ھا به حال آشفته و سیاست سرگردان افغانستان ھیچ نوع کمکی نمی کند. این پروسه مانند پروژۀ جناب زلمی خلیل زاد ھیچ کمکی به صلح و توسعه ملی کرده نمی تواند و بعد ازین مخالفت ھا روشنتر وتیزتر می شود. از وضعیت چنین برمیاید که تقابل داکتر اشرف غنی با دو ھمکار و ھمفکر استراتیژیک آن زیادتر می شود. هم اپوزیسیون سیاسی ھم دولت حرف ھای علیه یکدیگر می گویند و سرانجام بحران ھمچنان ادامه دارد تا اینکه امریکا و پاکستان به یک نتیجه قطعی برسند و سرنوشت و تقدیر افغانستان را طبق دلخواه تعین کنند.

احمد سعیدی
تحلیلگر مسایل سیاسی

 
جمعه ۶ ثور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۱
کد مطلب: 184027 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *