لایک ۰

رئیس جمهور غنی در مورد تخفیف و عفو مجازات زندانیان زن فرمانی صادر کرد

رئیس جمهور غنی به مناسبت روز بین‌المللی منع خشونت بر زنان و کارزار ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان، فرمانی را برای تخفیف حبس و عفو مجازات زندانیان زن صادر کرد.
رئیس جمهور غنی در مورد تخفیف و عفو مجازات زندانیان زن فرمانی صادر کرد
این فرمان که روز یک‌شنبه، هفدهم قوس منتشر شد پنج ماده دارد و در آن شرایط کسانی را که از «تخفیف و عفو» مجازات بهره‌مند خواهند شد، مشخص شده است.
شرایط زندانیان زن که مشمول این عفو می شوند به شرح ذیل می باشد:

مادۀ اول:
 (۱) آن‌عده محبوسین و محجوزین که به حبس و حجز الی (۳) سال محکوم گردیده اند، بدون در نظرداشت مدت سپری شده، عفو و از حبس و حجز رها گردند.
 (۲) محبوسین و محجوزین که شامل کتگوری (۱) این ماده نمی‌گردند در مدت مجازات حبس و حجز آنه‌ا حسب ذیل تخفیف به عمل آید:
۱- در مجازات محکومین حبس و حجز الی مدت ۳ سال (۳ بر ۴ حصه).
۲- در مجازات و حکومین حبس و حجز بیش از ۳ سال الی ۶ سال، نصف (۱ بر ۲) مدت حبس و حجز آن‌ها.
 ۳- در مجازات محکومین حبس و حجز بیش از  ۶ الی ده سال، مدت ۲ سال.
۴- در مجازات محکومین حبس و حجز بیش از دهالی ۱۶ سال، (۱ سال و ۶ ماه).
 ۵- در مجازات محکومین حبس و حجز بیش از ۱۶ الی ۳۰ سال، مدت یک‌سال.
حالات محدویت و ممنویت و عفو نخفیف
مادۀ دوم:
(۱) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمی‌شود:
۱ – محکومین و جرایم مندریج فقره (۲) مادۀ (۳۵۰) قانوان اجرآات جزایی منتشره جریده رسمی شمارۀ ( ۱۱۳۲) سال۱۳۹۳.
(۲) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی‌شوند:
۱ محکومین که به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از نصف مجازات آن‌ها به اثر فرامین قبلی تخیفیف و عفو، تخفیف گردیده باشد، مگر این‌که کمتر از دوسال محکومیت شان باقی مانده باشد.
۲ – محکومین جرایم قتل عمد و فساد اداری، مگر این که در جرم قتل ورثه مقتول عندالمحکمه ابراء نموده و در جرایم فساد اداری مال یا منفعت به دست آمده اعاده گردیده باشد.
۳ – محکومین جرایم اختطاف مگر این که شخص مختطف رها و مال منفعت به دست آمده اعاده گردیده باشد.
۴ – محکومین که جزای اعدام آن‌‌ها به مجازات حبس تعدیل گردیده است.
۵- محجوزین و محبوسین که علاوه بر حجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره نیز محکوم گردیده اند، در صورت که مال به دست آورده یا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشند و یا بپردازند از مزایای تخفیف و عفو این فرمان مستفید می‌گردند.
(۳) محجوزین و محبوسین که مطابق مواد قانون منع خشونت علیه زنان محکوم گردیده باشند، شامل عفو و تخفیف این فرمان نمی‌گردند.
مرجع تطبیق کننده  
ماده سوم:
(۱) اعضای کمیسیون تطبیق فرمان شماره (۱۸) مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۸ در مرکز و ولایات این فرمان را تطبیق نمایند.

تهیه لیست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو:

مادۀ چهارم:
(۱) کمیسیون‌های تطبیق این فرمان مؤظف اند، لیست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو را که مدت محکومیت  آن‌ها الی پنج سال باشد در مرکز و ولایات تهیه و به اداره څارنوالی جهت منظوری لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نمایند که بعد از منظوری لوی څانوالی جمهوری اسلامی افغانستان قابل تطبیق می‌باشد.
(۲) کمیسیون‌های تطبیق این فرمان مؤظف اند، لیست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو را که مدت  محکومیت آن‌ها  بیشتر از پنج سال الی سی سال باشد در مرکز و ولایات تهیه و به اداره لوی څانوالی ارسال و اداره څارنوالی مکلف است، لیست‌های ارسالی را تدقیق و توحید نموده و در اسرع وقت ممکن جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

 
يکشنبه ۱۷ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
کد مطلب: 197506 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *