خبرگزاری صدای افغان (آوا) 28 ثور 1399 ساعت 14:12 https://www.avapress.com/fa/article/210188/پروژه-ی-بلند-پروازانه-ناسا-راجع-بازگشت-ماه -------------------------------------------------- عنوان : پروژه ی بلند پروازانه ی ناسا راجع به بازگشت به ماه -------------------------------------------------- ناسا در مورد برنامه خود برای بازگشت به ماه و ورود به مریخ، بیانیه مهمی را تنظیم کرده است که نشان دهنده ی مذاکرات «پیمان‌های آرتمیس» می باشد. متن : خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ این پیمانشامل توافق نامه هایی است که از طریق آن ازکشورهاییکه قصد دارند با ایالات متحده برای بازگشت به سطح ماههمکاری کنند، می خواهدتا با بسیاری از اصول موافقت کنند. این تواق نامه ها مطابق با برنامه آرتمیس نامگذاری شده است،که طرح ارسال اولین زن و مرد دیگریرا به سطحماه تا سال ۲۰۲۴ در دست دارد. آنها باید به شفافیت در کار خود متعهد شوند و این کهکشففضا تنها در جهت اهداف صلح آمیزاست، و همچنین باید تضمینکنند که براینجات فضانوردی که در طول مأموریت به خطر افتاده باشد، همکاری کنند. ناسا صریحاً ابراز داشت که توافق نامه ها مطابق با معاهدهفضای خارجی ناسا درسال ۱۹۶۷انجام می شودکه هم اکنون چارچوب قانونی برای اکتشافات فضا را تعیین می کند. این امر مستلزمتعهدات کشورهایی استکه می خواهند مطمئن شوند مأموریت های فضایی تا آنجا که ممکن است، ایمن و مشخصباشند. اما پیمان جدید آرتمیس فراتر از آن معاهداتاست، و نیازمند اصول کامل تراز جانبکشورهایی است که آماده همکاری با ایالات متحده امریکا برای سفر به ماه و فراتر از آن هستند. این آژانس در تارنمای خود گفت: در حالی که ناسا رهبری برنامه آرتمیس را عهده دار است، همکاری های بین المللی نقش اصلی را در دست یابی به حضور پایدار و قدرتمنددرسطح ماه و در عین حال آماده سازی برای انجام یک مأموریت تاریخی بشری به مریخ، ایفا می کنند. ایجاد مجموعه ای از اصول مشترک برای اداره اکتشافات غیرنظامی و استفاده از فضای خارجی (زمین) با حضور تعداد زیادی از کشورها و دست اندرکارانبخش خصوصی که ماموریت ها و عملیات هایی را در فضای بین زمین تاماهانجام می دهند،بسیار مهم است. در مجموع، اصول شامل آن استکه هر مأموریتی باید با اهداف صلح آمیز انجام شود، شفاف باشد و از فناوری هایی استفاده کند که قابل تعامل و آشکار،و مطابقبا استانداردهای بین المللیباشد که همگانبتوانند به آن دسترسی داشته باشند. شرکای بین المللی همچنین باید موافقت خود را با ارائه کمک های اضطراری به فضانوردانی که با مشکل روبه رو می شوند و نیز سایر مواردی (نظیرثبت همه اشیاء فضاییبه طورعمومی، انتشاراطلاعات علمی جمع آوری شده، محافظتاز میراث آثار تاریخی فضایی، جمع آوری منابع مطابق توافق نامه های بین المللی، عدم دخالت خرابکارانهدر مأموریت های دیگر و تمیز کردن آثار به جا مانده ازفضاپیمابا مسئولیت پذیری)اعلام کنند. هنگامی که پیشنویس موافقتنامه ها در اوایل ماه جاری فاش شد، با خشم دیمیتری روژوزین، رئیس آژانس فضایی روسیه راسوسسموس، مواجه شدند. وی در توییتر اظهار داشت که آمریکا قصد دارد سطح ماه را مانند کشورهای عراق و افغانستان، مورد هجوم قرار دهد و این توافق نامه ها راهی برای ایجاد ائتلاف سایر کشورها خواهد بود که امکان دستیابیبه سطح ماهرا فراهم می کند. ناسا گفت که برای توافقات، اجباریبرای هیچ کشوری نیست و مذاکرات، دوطرفهانجام می شود. نمایندگان همچنینامیدوارند که روسیه نیز نسخه ای از توافق نامه ها را امضا کند. علاوه بر انتقاد از روسیه، به نظر می رسد که توافق نامه ها سرزنشیبه برنامه فضایی چین استکه به طور سنتی نسبت به ایالات متحده شفافیت کمتری داشتهاست. سرپرست ناسا، جیم برندیشتین، صریحاً مشکلات مربوط به پرتاب موشک اخیر خود را به عنوان نمونه ای که توافقنامه می توانست به آن کمک کند، ارجاع داده است. آقای برندیشتین به آرس تکنیکا گفت: بخش مرکزی خالی لانگ مارچ ۵ب ( Long March5B) با وزن تقریبی ۲۰ تن، در یک سقوط آزاد کنترل نشده در مسیری افتادکه حرکت آن، بر فراز لس آنجلس و سایر مناطق پرجمعیت کشیدهشد. وی گفت: من نمی توانممثالی بهتر از این نمونه بیاورم کهچرا ما به توافق نامه آرتمیس نیاز داریم. رهبری و ایجاد اصولرفتاری در برابرچنین فعالیت های غیرمسئولانه ای برای ایالات متحده بسیار حیاتی است. اکتشافات فضایی باید امید و شگفتی ایجاد کند، نه ترس و خطر.