ارسال اين مطلب به دوستان

(( متاسفانه در حوزات علم یاد می دهند اما مهارت بهره گیری را یاد نمی دهند/ جلسه پرسش و پاسخ بهتر از منبر است/ از فرصت مساجد به خوبی استفاده نشده است ))