پر مخللی پلټنه
  
پلټنه : د ...په حساب جوړونه کې :
دپلټنې زماني پولې
له نېټه : روز ماه سال
تر نېټه : روز ماه سال
په بېلابېلو سرويسونو کې پلټنه
دمطالبو په ډولونو کې پلټنه
دمطلب په تنه کې پلټنه
ډیری لیدل شوي